Kasowy PIT, UOKIK, Wskaźnik cena 1 m2, Wskaźnik ceny dóbr inwestycyjnych, Nowelizacja prawa budowlanego, Ustawa o działalności kosmicznej, Legalizacja pojazdów autonomicznych, System SENT, Krajowy rejestr karny, Podatek rolny, Oferty publiczne papierów wartościowych, Prawo o zdrowiu roślin, Naruszenie danych osobowych, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta, Projekt ustawy o ochronie sygnalistów, Implementacja unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów, Podział majątku wspólnego

Turcza News: Newsletter prawny dla przedsiębiorców z dnia 11.03.2024

Turcza News: Newsletter prawny z dnia 11.03.2024 Szanowni Państwo, Prezentujemy nasz najnowszy newsletter prawny dla przedsiębiorców – TURCZA News. Jest to dla nas szczególny moment, gdyż tym razem przygotowaliśmy dla Państwa obszerny przegląd istotnych zmian w prawie, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Naszym celem jest dostarczenie Państwu kompleksowej informacji na temat […]
Więcej
przedsiębiorcy, zmiany prawne, pomoc inwestycyjna, audyt RODO, pilotowanie pojazdów nienormatywnych, Sąd Najwyższy, podział majątku, prawa autorskie, adres do doręczeń elektronicznych, ustawa o rachunkowości, podpisy elektroniczne, ochrona dóbr osobistych, pomoc horyzontalna, infrastruktura ładowania, infrastruktura tankowania, newsletter, aktualności, kancelaria, biznes

Turcza News: Newsletter prawny dla przedsiębiorców z dnia 27.02.2024

Turcza News: Newsletter prawny dla przedsiębiorców z dnia 27.02.2024 Szanowni Państwo, prezentujemy nasz najnowszy newsletter prawny dla przedsiębiorcy – TURCZA News. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa obszerny przegląd istotnych zmian w prawie, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi doniesieniami, które obejmują między innymi: ✓ Udzielenie […]
Więcej
KSH, Radiofonii i Telewizji, Świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów, Wizy dla cudzoziemców, Kontrole na granicy, Ewidencja VAT, Ceny transferowe, KPK, Oprogramowanie szpiegujące, UODO, Sieci, Ukraina, Wynagrodzenia autorskie, Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami, Rehabilitacja, Bezpieczeństwo przetwarzania danych, Czarne skrzynki, Usługi cyfrowe, Sklepy internetowe

Turcza News: Newsletter prawny dla przedsiębiorców – luty 2024

Turcza News: Newsletter prawny dla przedsiębiorców – luty 2024 Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Wam nasz najnowszy, obszerny wykaz zmian prawnych w ramach TURCZA News. W tym wydaniu poruszamy szereg istotnych tematów, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla prowadzenia Waszej działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi doniesieniami, które obejmują m.in.: ✓ Utratę […]
Więcej
Newsletter Prawny, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, minimalne wynagrodzenie za pracę, stawka godzinowa, dopłaty do składek, ubezpieczenie upraw rolnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, ewidencja sprzedaży, kas rejestrujące, produkty jednorazowego użytku, opakowania, unijna dyrektywa SUP, ustawa o kredycie konsumenckim

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (01.01.2024 r. – 12.01.2024 r.)

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (01.01.2024 r. – 12.01.2024 r.) Szanowni Państwo, Chcieliśmy Was poinformować o najnowszych zmianach w przepisach prawnych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku. Sprawdźcie, co się zmieniło na polu prawa, co może wpłynąć na Waszą firmę w naszym Newsletterze przedsiębiorców na biznesprawnik.pl. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa: Zmiany w dostępie do […]
Więcej
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Doręczenia elektroniczne, Komornicy sądowi, Publiczna usługa hybrydowa, Wykonywanie orzeczeń sądowych, Europejskie nakazy zabezpieczenia, Tytuły wykonawcze, Egzekucja sądowa, Zabezpieczenie środka dowodowego, Spadek i spis inwentarza, Rejestrowane doręczenie elektroniczne, Adresy do doręczeń elektronicznych, Prawo jazdy, Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami, Elektroniczna skrzynka podawcza, Ustawa o doręczeniach elektronicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów, Dopłaty do składek, Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Wysokość dopłat w 2024 roku

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (08.12.2023 r. – 15.12.2023 r.)

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (08.12.2023 r. – 15.12.2023 r.) Szanowni Państwo, zapraszamy do najnowszego wydania naszego prawnego kompendium, gdzie przedstawiamy najświeższe doniesienia z zakresu prawa, które mogą znacząco wpłynąć na codzienną działalność biznesową. 10 grudnia 2023 roku zaczynamy nowy etap, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które radykalnie zmienia zasady doręczania komorniczych pism […]
Więcej
Newsletter prawny, Przedsiębiorcy, Ustawa, Odnawialne źródła energii, Ciepłownictwo, Chłodnictwo, Gwarancje pochodzenia, Biometan, Wodór odnawialny, Krajowy punkt kontaktowy, Procedury administracyjne, Instalacje odnawialnego źródła energii, Energia z odnawialnych źródeł, Biogaz, Biometan, System wsparcia, Klastry energii, Cable pooling, Handel w niedziele, Ograniczenie handlu, Dzień Bożego Narodzenia, Zmiany w ustawie, Rozporządzenie, Zasiłki z ubezpieczenia społecznego, Nowelizacja, Potwierdzanie dokumentów, Prawo do świadczeń, Zakres informacji, Ubezpieczenie społeczne, Dokumenty potrzebne do zasiłków

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (26.11.2023 r. – 08.12.2023 r.)

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (26.11.2023 r. – 08.12.2023 r.) Szanowni Państwo, na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl pojawił się najnowszy Newsletter prawny dla przedsiębiorców (26.11.2023r. – 08.12.2023r.), w którym poruszyliśmy kwestie najnowszych zmian w prawie. ✔️ Wchodzi w życie w dniu 30 listopada 2023 roku: Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych […]
Więcej
ustawa, Kodeks cywilny, Kodeks rodziny, Kodeks opiekuńczy, spadek, oświadczenie, sąd, dziecko, dziedziczenie, rodzic, władza rodzicielska, Rozporządzenie, Minister Sprawiedliwości, Zespół do spraw analizy zdarzeń, małoletni, śmierć, uszczerbek na zdrowiu, ekspert, wynagrodzenie, podróże, noclegi, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Monitory Ekranowe, stanowisko pracy, wyposażenie, szkolenie, okulary, Rozporządzenie, zwrot kosztów, osoba niepełnosprawna, PESEL, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, kontrola graniczna, granica państwowa, Republika Słowacja

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (12.11.2023 r. – 25.11.2023 r.)

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (12.11.2023 r. – 25.11.2023 r.) Szanowni Przedsiębiorcy, Mamy przyjemność przedstawić Państwu najnowszy Newsletter prawny dla Przedsiębiorców, obowiązujący od 12 do 25 listopada 2023 roku. W najnowszym wydaniu skupiamy się na istotnych zmianach w Kodeksie Cywilnym, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, oraz nowych rozporządzeniach, które będą miały wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Od […]
Więcej
Newsletter prawny, 13 października 2023, ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, system kaucyjny, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, karta kwalifikacji kierowcy, ustawa Kodeks cywilny, gwarancja zapłaty za roboty budowlane, Skarb Państwa, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, refundacja pomocy de minimis, sektor rybołówstwa i akwakultury

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (13.10.2023 r. – 19.10.2023 r.)

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (13.10.2023 r. – 19.10.2023 r.) Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu najnowszy numer Newslettera prawnego dla przedsiębiorców, który jest już dostępny na naszym blogu u prawnym biznesprawnik.pl. Obowiązuje on od 13 października 2023 roku do 19 października 2023 roku. Oto kluczowe informacje zawarte w tym wydaniu: ◉ Ustawa o zmianie ustawy […]
Więcej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Nowy artykuł dodany do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Grzywna w wysokości od 1000 zł do 7500 zł, Mandaty w sprawach związanych z prawem wodnym, Obowiązki związane z pozwoleniem wodnoprawnym, Pomiar ilości pobranej wody i jakości ścieków, Utrzymywanie urządzeń wodnych, Zmiany w prawie wodnym, Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, System kaucyjny, Rozdział 6b w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dowód zakupu produktu w opakowaniu na napoje, Podmiot reprezentujący, Zbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych, Oznakowanie opakowań wskazujące na objęcie systemem kaucyjnym, Wysokość kaucji, Obliczanie opłaty produktowej

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (6.10.2023 r. – 13.10.2023 r.)

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (6.10.2023 r. – 13.10.2023 r.) Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, że nowy numer Newslettera Prawnego Przedsiębiorcy jest dostępny na blogu Kancelarii – biznesprawnik.pl. W najnowszym wydaniu (6.10.2023 r. – 13.10.2023 r.) znajdziecie Państwo informacje na temat ważnych zmian w prawie, w tym: ✔️ W dniu 7 października 2023 roku w ustawie […]
Więcej
Newsletter prawny dla przedsiębiorców październik 2023, Newsletter prawny, 29 września 2023, Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2022 r. poz. 2309, domy maklerskie, obrocie instrumentami finansowymi, fundusz wierzytelności, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, protokół kontroli, instytucja obowiązana, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Kodeks karny, art. 112a, system informatyczny, przestępstwo szpiegostwa, czyn zabroniony przez nieletniego, kara dożywotniego pozbawienia wolności, przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i własności, wykroczenie, Kodeks postępowania cywilnego, art. 1025 § 1 pkt 3, alimenty, kryterium dochodowe, fundusz alimentacyjny, Kodeks spółek handlowych, art. 4541-4546, kapitał zakładowy, obligacje kapitałowe, akcje, Kodeks cywilny, art. 172 § 3, zasiedzenie, nieruchomość rolna, rolnik indywidualny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (29.09.2023 r. – 05.10.2023 r.)

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (29.09.2023 r. – 05.10.2023 r.) Drodzy Czytelnicy, Mamy przyjemność poinformować Was o najnowszym wydaniu Newslettera prawnego na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, które zostało przygotowane przez nasz Zespół. Oto krótka zapowiedź najważniejszych zmian prawnych, które znajdziecie w naszym najnowszym wydaniu: ✓ Prawo Restrukturyzacyjne (29 września 2023 r.): Nowe przepisy dotyczące domów maklerskich […]
Więcej