Newsletter prawny dla przedsiębiorców (29.09.2023 r. – 05.10.2023 r.)

Drodzy Czytelnicy,

Mamy przyjemność poinformować Was o najnowszym wydaniu Newslettera prawnego na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, które zostało przygotowane przez nasz Zespół. Oto krótka zapowiedź najważniejszych zmian prawnych, które znajdziecie w naszym najnowszym wydaniu:

Prawo Restrukturyzacyjne (29 września 2023 r.): Nowe przepisy dotyczące domów maklerskich i zmiana terminologii z „fundusz sekurytyzacyjny” na „fundusz wierzytelności” w art. 243 ust. 2 i 3.

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy (29 września 2023 r.): Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy została zaktualizowana, wprowadzając nowe zasady sporządzania protokołu kontroli i procedury dotyczące niedociągnięć.

Kodeks Karny (01 października 2023 r.): Wprowadzono zmiany związane z przestępstwami związanymi z systemami informatycznymi, przestępstwem szpiegostwa, a także karami ograniczenia wolności.

◾ Kodeks Postępowania Cywilnego (01 października 2023 r.): Zmiany dotyczą kolejności zaspokojenia z egzekucji, szczególnie w przypadku należności za pracę i renty.

Pomoc Osobom Uprawnionym do Alimentów (01 października 2023 r.): Kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi teraz 1209 zł.

◾ Kodeks Spółek Handlowych (01 października 2023 r.): Nowe przepisy dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę obligacji kapitałowych na akcje.

Kodeks Cywilny (05 października 2023 r.): Zmiany w zasadach zasiedzenia nieruchomości rolnych, nie wymagających już statusu rolnika indywidualnego w przypadku nieruchomości o powierzchni do 300 ha użytków rolnych.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, aby zapoznać się z pełną treścią tych aktów prawnych. Dzięki tym informacjom będziecie Państwo dobrze poinformowani o najnowszych zmianach, które mogą wpłynąć na działalność gospodarczą. Pełen newsletter: https://biznesprawnik.pl/2023/10/06/newsletter-prawny-dla-przedsiebiorcow-29-09-2023-r-05-10-2023-r/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Newsletter prawny dla przedsiębiorców październik 2023, Newsletter prawny, 29 września 2023, Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2022 r. poz. 2309, domy maklerskie, obrocie instrumentami finansowymi, fundusz wierzytelności, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, protokół kontroli, instytucja obowiązana, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Kodeks karny, art. 112a, system informatyczny, przestępstwo szpiegostwa, czyn zabroniony przez nieletniego, kara dożywotniego pozbawienia wolności, przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i własności, wykroczenie, Kodeks postępowania cywilnego, art. 1025 § 1 pkt 3, alimenty, kryterium dochodowe, fundusz alimentacyjny, Kodeks spółek handlowych, art. 4541-4546, kapitał zakładowy, obligacje kapitałowe, akcje, Kodeks cywilny, art. 172 § 3, zasiedzenie, nieruchomość rolna, rolnik indywidualny

ale i ponieważ
h ale i ponieważ 

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

ale i ponieważ