Liability for overvaluation of in-kind contributions in a limited liability company

We invite you to read the full article on our legal blog biznesprawnik.pl, where you will find detailed information on liability for overvaluing in-kind contributions in a limited liability company! The article discusses the key issues related to the obligations of shareholders and members of the board of directors in the case of making an in-kind contribution with an inflated value. And also:

  1. Liability for overvaluation of in-kind contribution in a limited liability company📈.
  2. Obligations of shareholders and members of the board of directors in case of contribution in kind with an inflated value💼.
  3. Nature of liability and maturity of claims 📅 .
  4. Validity of possible contractual provisions in the context of liability for an in-kind contribution of excessive value 📜

Read the article to be well prepared for business! Details: https://biznesprawnik.pl/2024/05/10/odpowiedzialnosc-za-zawyzenie-wartosci-aportu-w-spolce-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/.

Odpowiedzialność, zawyżenie wartości, aport, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy, członkowie zarządu, udziały, kodeks spółek handlowych, kapitał zakładowy, wkłady, pieniężne, niepieniężne, wycena, umowa spółki, nabywanie udziałów, podwyższenie kapitału zakładowego, brakująca wartość, wartość nominalna, wartość zbywcza, oświadczenie o objęciu udziałów, wspólnik, członek zarządu, aport o zawyżonej wartości, odpowiedzialność wyrównawcza, reprezentowanie spółki, zgłoszenie do rejestru, wiedza, solidarna odpowiedzialność, roszczenie wyrównawcze, bezwzględnie obowiązujący, umowa spółki, zwolnienie z odpowiedzialności, długu, zrzeczenie się roszczenia, wymagalność