zmiany, płatności rolnośrodowiskowe, nowelizacja, rozporządzenie, rolnik, kary, plan działalności, ARiMR, dokumenty, ochrona siedlisk, Natura 2000, dokumentacja przyrodnicza, interwencje, refundacja kosztów transakcyjnych, pasternak, rośliny, interwencje, pasy kwietne, wspólna polityka rolna, zrównoważony rozwój, rolnictwo, środowisko, Karolina Nalewaj

Changes in agri-environmental payments ahead

Changes in agri-environmental payments ahead Important changes are ahead for agri-environmental payments! The amendment to the regulation on agri-environmental payments brings a number of important improvements aimed at facilitating procedures for farmers and more efficient management of the funds of the Common Agricultural Policy for 2023-2027. The key change is the easing of penalties for […]
Read More
Działalność Rolnicza, Zbycie nieruchomości rolnej, Podział geodezyjny, Sąd Najwyższy, Uchwała, Ustawa, Kształtowanie ustroju rolnego, Reglamentacja, Powierzchnia działki, Wyłączenie przedmiotowe, Nabycie nieruchomości, Obrót nieruchomościami, Rolnik indywidualny, Prowadzenie gospodarstwa rolnego, Orzeczenie, Od-regulowanie, Autorzy, Specjalista, Regulacje prawne, Prowadzenie działalności gospodarczej, Spółki handlowe

Disposal of agricultural property after geodetic division

Disposal of agricultural property after geodetic division A significant change has just emerged in the rules on the disposal of agricultural property after geodetic division. The latest resolution of the Supreme Court radically changes the rules for the turnover of agricultural plots of less than 0.3 hectares! Thanks to this decision, an agricultural plot can […]
Read More
Zmniejszenie zużycia pestycydów o 50%, rolnicy, strategia „od pola do stołu”, Europejski Zielony Ład, zrównoważone stosowanie pestycydów, cele do 2030, pestycydy chemiczne, niebezpieczne pestycydy, ryzyko, Unijny plan, uprawy, bezpieczeństwo żywnościowe, obszary nierolnicze, alternatywne modele rolnictwa, ekologiczne zasady, sektor rolnictwa, ilość zużytych substancji czynnych, kraje UE, redukcja kosztów, doradztwo strategiczne, grupy online, oszczędności dla rolników, francuskie rolnictwo, polscy rolnicy, konkurencyjna żywność, utrata pozycji na rynku, uprawy sadownicze, ekologiczność

Reducing pesticide use by 50%: challenges for farmers

Reducing pesticide use by 50%: challenges for farmers Dear Customers, We have an important warning for you regarding the future of our agriculture! The article “Reducing pesticide use by 50%: challenges for farmers” on agroprawnik.pl sheds light on the dramatic challenges facing our farmers. The European Commission has decided to revolutionize the use of pesticides, […]
Read More
Raport, NIK, import, zboże, Ukraina, Prezes, Marian Banaś, kontrola, organy państwa, rolnictwo, rzepak, agresja Rosji, rząd, systemowe rozwiązania, stabilność rynku rolnego, producenci rolni, embargo, import ukraińskich produktów rolnych, import wzrost, podmioty gospodarcze, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Finansów, sytuacja rynku, bezpieczeństwo żywnościowe, Krajowa Administracja Skarbowa, legislacja, współpraca, opłacalność, cła, porty morskie, Henryk Kowalczyk, decyzje producentów, ceny, koszty produkcji, strategia, kryzysy rolnicze, polityka rolna, planowanie, analiza rynków

Agricultural law: NIK report on grain imports from Ukraine

Agricultural law: NIK report on grain imports from Ukraine We invite you to read the latest report from the NIK report on agroprawnik.pl. The report underscores that the government’s actions in response to Russia’s aggression against Ukraine in February 2022 were ad hoc and failed to prevent disruptions in grain and rapeseed prices and purchases […]
Read More
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Świadczenie pielęgnacyjne dla rolników, Gospodarstwa rolne, Niepełnosprawni członkowie rodziny, Praca na gospodarstwie rolnym, Zmiana przepisów, Rezygnacja z pracy, Warunki ustawowe, Dziecko niepełnosprawne, Świadczenie wspierające, Świadczenie pielęgnacyjne dla dzieci do 18 roku życia, Pełnoletniość dziecka, Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby z niepełnosprawnością, Przejście na nowe świadczenie pielęgnacyjne, Wsparcie dla rodzin z więcej niż jednym dzieckiem wymagającym opieki, Śmierć osoby wspieranej, Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego po śmierci, Kontynuacja wsparcia, Ułatwienia dla rolników, Jakość życia rodzin w Polsce

agroprawnik.pl: Nursing benefit for farmers from 2024

agroprawnik.pl: Nursing benefit for farmers from 2024 A new era of support for farmers – a new article on our blog for the food and agriculture industry – agroprawnik.pl. The Ministry of Family, Labor and Social Policy has announced significant changes to care benefits for our community. Starting January 1, 2024, we are taking a […]
Read More
Rolnictwo, Dopłaty, Rolnik, Dopłaty bezpośrednie

Direct payments in 2023 – new article on agroprawnik.pl

Direct payments in 2023 – new article on agroprawnik.pl We are pleased to inform our readers about a new article titled: “Direct payments in 2023”. on our legal blog for the agricultural and food industry agroprawnik.pl. The article is written by legal trainee Jakub Matysiak, who is a specialist in legal regulations related to the […]
Read More