Newsletter prawny dla przedsiębiorców (22.09.2023 r. – 28.09.2023 r.)

Szanowni Państwo,

prezentujemy najnowsze wydanie naszego Newslettera prawnego skierowanego do przedsiębiorców, obowiązującego od 22 września 2023 roku do 28 września 2023 roku, który został opublikowany na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl.

W tym najnowszym numerze znajdują się kluczowe informacje dotyczące najnowszych przepisów prawnych, które mogą mieć istotne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej:

Kodeks postępowania cywilnego: Nowe przepisy pozwalają sądom nakładać na pracodawców obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika w przypadku uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne.

Kodeks karny: Wprowadzono zmiany dotyczące pozbawienia praw publicznych w przypadku skazania za określone przestępstwa oraz rozszerzono zakres przestępstwa szpiegostwa.

Inne ustawy: Wprowadzono także zmiany w ustawach dotyczących cudzoziemców, podatku od spadków i darowizn oraz przewozów, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią newslettera oraz konsultacji z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się, jak te zmiany mogą wpłynąć na prowadzoną działalność. Więcej informacji: https://biznesprawnik.pl/2023/10/03/newsletter-prawny-dla-przedsiebiorcow-22-09-2023-r-28-09-2023-r/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023, Newsletter prawny, Ustawa, Kodeks postępowania cywilnego, Art., Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, Pracownik, Pracodawca, Postępowanie, Prawomocne zakończenie postępowania, Ustawa o zmianie ustawy, Kodeks karny, Obywatel polski, Przestępstwo, System informatyczny, Bezpieczeństwo zewnętrzne, Kodeks pracy, Cudzoziemcy, Rejestr, Wiza, Sąd administracyjny, Podatek od spadków i darowizn, Środki zgromadzone na koncie OIPE, Księgi wieczyste, Prawo upadłościowe, Deweloperstwo, Hipoteka, Ochrona nabywcy, Prawo przewozowe, Przewoźnik, Ugodowa próba, Prawo przewozowe, Ochrona praworządności, Interes społeczny, Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Zawezwanie do próby ugodowej, Doręczenie wyroku, Środek zaskarżenia, Apelacja, Skarga kasacyjna, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Praca, Wynagrodzenie, Świadek, Biegły, Kurator, Tłumacz