Alert prawny 01.01. – 06.02.2022r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja wprowadza jako środek karny zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych oraz spółkach w których Skarb Państwa bądź samorządy posiadają co najmniej 10% akcji lub udziałów. Wprowadzony został również zakaz pracy na rzecz ww. spółek przez osoby wykonujące mandat posła lub senatora, a także przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Partie polityczne zostały zobowiązane do prowadzenie rejestru wpłat na rzecz swojej działalności powyżej kwoty 10 tys. zł. oraz rejestru umów przez nie zawieranych. Ministerstwo finansów natomiast rozpoczyna prowadzenie rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych opiewających na kwotę wyższą niż 500 zł.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2054)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002054

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskich przepisów do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2019/203. Zmienią się przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. Kontrolę nad nimi przejmuję Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Dotychczas nadzór nad tymi dostawcami usług sprawowany był na poziomie krajowym.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2140)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002140/T/D20212140L.pdf

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza przepisy normujące zasady działania Krajowego Systemu e-Faktur, a wraz z systemem – faktury ustrukturyzowanej. Zmniejszono również liczbę elementów wymaganych do wystawienia faktury korygującej. Zniesiony też został obowiązek umieszczania na fakturze jednostkowej ceny netto.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2076)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002076

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

W życie wchodzi ustawa znana szerzej jako Polski Ład, wprowadzająca szeroko zakrojone zmiany w podatku PIT, CIT, a także innych podatkach.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002105

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ma na celu dążenie do wskazanego w unijnych przepisach poziomu recyklingu odpadu komunalnych. Zmienia ona m.in. definicję bioodpadów, gospodarowania odpadami oraz odpadów komunalnych. Wprowadzono też wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002151

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Nowelizacja ustawy ma na celu uproszczenie procedury podejmowania lub rozwijania działalności nierolnicznej na gruntach rolnych przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego poprzez zwolnienie z konieczności przeznaczania gruntów klas I-III na cele nierolnicze. Zdefiniowano pojęcie zabudowy zagrodowej oraz wprowadzono zwolnienie od obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2163)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002163

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawy wprowadzają podwyżkę akcyzy na wyroby alkoholowe oraz tytoniowe. Częściowo zakończyło się również czasowe obniżenie stawek akcyzy na określone wyroby energetyczne. Zaczęło również obowiązywać czasowe zwolnienie od akcyzy za sprzedaż energii elektrycznej na rzecz gospodarstw domowych, które trwać ma do 31 maja 2022 roku.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2313)

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2427)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002313

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002427

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE

Rozporządzenia są kolejnym krokiem wprowadzającym do polski elektroniczny system TAX FREE, umożliwiający zwrot podatku VAT dla podróżnych nieposiadających stałego zamieszkania w UE.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1347)

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1363)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001347

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001363

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja wprowadza nowy taryfikator mandatów, który znacznie zwiększa kary finansowe za wykroczenia i przestępstwa drogowe. Dodatkowo wysokość składki na ubezpieczenie OC została powiązana z liczbą posiadanych punktów karnych, sprawiając że osoby posiadające więcej punktów będą więcej płacić za ubezpieczenie.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2328)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002328

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Najważniejszą ze zmian wprowadzoną ustawą jest zniesienie obowiązku uzyskani decyzji o pozwoleniu na budowę wolnostojących budynków mieszkalnych o powierzchni nie większej niż 70 m2, jeżeli prowadzona jest ona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, budynek ma nie więcej niż dwie kondygnacje, cały obszar jego oddziaływania mieści się na działce lub działkach na których został on zaprojektowany i zostały one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Rozluźniono również przepisy dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę budynków rekreacji indywidualnych, umożliwiając budowę za zgłoszeniem budynków rekreacyjnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Wprowadzono również zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zwiększono uprawnienia organów samorządowych do nakładania kar na organy niższego stopnia za niewydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1986)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001986

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra rozszerza możliwość przyznawania pomocy finansowej również na rzecz koncepcji inteligentnych wsi, wyznacza zasady składania wniosków o granty na ich wprowadzenie oraz rozpatrywania ww. wniosków.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2358)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002358

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ