Omówienie zmian w przepisach drogowych

10 grudnia 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą szereg ustaw, która uderza w kierowców nieprzestrzegających przepisy drogowe. Zmiany są kompleksowe – obejmują nie tylko szeroko pojętą prewencję, ograniczenia uprawnień kierowców, poszerzenie kompetencji Policji, czy zwiększenie represji karnej za dokonanie naruszeń, ale uskuteczniają egzekucję sprawców i wprowadzają nowe, dalej idące uciążliwości, w szczególności wobec tzw. piratów drogowych. Nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku, z pewnymi wyjątkami. Warto w skrócie omówić nowelizację.

Zacznijmy od zmiany administracyjnej. Ustawa rozszerza katalog informacji zawartych w Centralnej Ewidencji Kierowców, określony w art. 100 aa prawa drogowego o kwestie nałożonych grzywien w drodze mandatu i ich uiszczeniu. Dane te na mocy art. 100 ah p.d. zostaną udostępnione zakładom ubezpieczeń, które na ich podstawie będą dokonywać oceny ryzyka ubezpieczeniowego w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy ubezpieczenia. Upraszczając, nieopłacenie mandatu winno przekładać się na wyższą cenę polisy. Zmiana ta jednak wejdzie w życie dopiero w momencie dostosowania ewidencji do wytycznych z przepisu prawnego, na co jednak możemy poczekać jeszcze wiele miesięcy.

Nadzwyczajnie zaostrzono grzywny za wykroczenie drogowe. Dotąd maksymalna grzywna wynosiła 5.000 zł. Obecnie, zgodnie z art. 24 § 1a kodeksu wykroczeń: „§ 1a. Za wykroczenia określone w art. 86 § 1, 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92 § 1 i 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 93 § 1, art. 94 § 1, art. 96 § 3 lub art. 97a kara grzywny może być orzeczona w wysokości do 30 000 złotych. 

Nowelizacja wprowadza przy tym nowe wykroczenia, które dotąd nie były wprost nazwane, polegające m.in. na: nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu, niezatrzymaniu pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, wyprzedzaniu pojazdu na przejściu dla pieszych, omijaniu pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, naruszaniu zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, tamowaniu lub utrudnianiu ruchu, niestosowaniu się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, w razie przekroczenia go o ponad 30 km/h, objeżdżaniu opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżaniu na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wejściu lub wjeździe na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, wjeżdżaniu na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Zwiększono również zakres kwot, które można orzec w drodze mandatu. Za wykroczenia drogowe, można otrzymać mandat w wysokości do 5.000 zł, a za niewskazanie kierującego pojazdem, którym popełniono wykroczenie – aż 8.000 zł. Do ostatniej zmiany należy jednak podejść krytycznie i to w rażącym stopniu.

Norma prawna, którą sankcjonuje owa grzywna nakazuje samodenuncjację albo donos na osoby najbliższe, czyli stan który w prawie karnym jest niedopuszczalny, ale w prawie wykroczeń już tak. Z uwagi na wysokość grzywny, można mieć uzasadnione obiekcje co do przekroczenia przez prawodawcę granicy arbitralności.

Kolejna zmiana ma przełożenie na skuteczność egzekwowania nałożonych grzywien i mandatów wymierzonych za wykroczenia w ruchu drogowym. Przyjęto, że stanowią one wpływy Krajowego Funduszu Drogowego. Skarbówka i Inspekcja Transportu Drogowego mają obowiązek przekazywania ściągniętych należności na Fundusz. Co istotne komornicy skarbowi będą w tym celu mogli dokonywać zajęć podatkowych. Zatem nie płacąc dobrowolnie mandatów i grzywien, sprawca ryzykuje dodatkowo, że przez kilka kolejnych lat, organy skarbowe potrącą mu należności ze zwrotu podatku.

Nowelizacja istotnie zwiększyła ochronę pokrzywdzonych najcięższymi przestępstwami drogowymi. Ochrona ta dotyczy uprawnień pokrzywdzonych do renty oraz możliwość z korzystania z obrońcy z urzędu w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy na wniosek prokuratora.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny dla kierowców, a na nim najnowsze wpisy m. in. o regulacjach prawnych związanych z jazdą po alkoholu, zakazie prowadzenia pojazdów, odszkodowaniach, wypadkach i kolizjach, zatrzymaniach prawa jazdy i warunkowych umorzeniach postępowań. 

Zachęcamy do zapoznania się z treściami przygotowanymi przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i poniewaale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważż

 ale i ponieważieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ