Oświadczenie sprawcy kolizji a RODO

Wraz z rosnącą świadomością społeczną co do prywatności danych osobowych pojawia się również wiele fałszywych przeświadczeń oraz prób nadużywania ich ochrony. W przypadku udziału w kolizji drogowej wymagane może być spisanie oświadczenia sprawcy kolizji, które zawierać powinno szereg danych pozwalających na jego identyfikację. Czy takie przetwarzanie jego danych może jednak zostać uznane za zgodne z RODO?

Po pierwsze wskazać należy, że jeżeli osoba przyjmująca oświadczenie jest osobą fizyczną, a kolizja nie miała związku z jej zawodową czy też gospodarczą działalnością, lecz czynnościami czysto osobistymi, przepisy RODO nie znajdują do niej zastosowania.


Niezależnie jednak od powyższej kwestii, żądanie przekazania danych osobowych dotyczących:

    1. uczestników – takich jak imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL, numery i serię dowodów osobistych oraz prawa jazdy,

    2. pojazdów – m.in. numery rejestracyjne, ich marki oraz modele, dane właściciela,

    3. ubezpieczeń – nazwę, NIP i adres towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy oraz okres ważności ubezpieczenia;

pozostaje zgodne z RODO. Ich przetwarzanie jest bowiem konieczne do wykonania umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, a także jest niezbędne do ochrony żywotnych i prawnie uzasadnionych interesów osoby poszkodowanej w ramach kolizji, tym samym wypełnia ono przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. b), d) oraz f) RODO. Obowiązek ujawnienia danych osób kierujących pojazdem wynika również z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo o ruchu drogowym, jak również ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Podsumowując, przepisy RODO nie stanowią przeszkody do uzyskania danych osobowych uczestników kolizji drogowej. Wskazać należy, że zaniechanie realizacji w/w obowiązku może wyczerpywać znamiona wykroczenia naruszenia przepisów o porządku w ruchu drogowym – i tym samym jest zagrożone karą grzywny do 3000 złotych.

Obowiązek informowania o promocyjnej cenie towaru lub usług

W związku w wdrażaniem unijnej dyrektywy OMNIBUS opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza on wiele zmian, pośród których znajdują się regulacje mające na celu ochronę konsumentów przed kreowaniem fałszywego wyobrażenia atrakcyjności ceny poprzez np. wskazania znacznej obniżki, podczas gdy towar bądź usługa nigdy nie były oferowane w „wyjściowej” cenie. Takie działania już wcześniej były uznawane przez UOKIK za nieuczciwe praktyki rynkowe.

Nowe regulacje nakładać będą na przedsiębiorców obowiązek uwidocznienia najniższej ceny towaru lub usługi, która obowiązywała w ciągu 30 dni od momentu wprowadzeniu danego typu promocji. Co więcej, cena winna zostać uwidoczniona tuż obok informacji o obniżonej ceny, zarówno w miejscu sprzedaży, jak i w reklamach informujących o promocji.

Proponowane przepisy przewidują dwa wyjątki od wskazanych wyżej. Pierwszy z nich dotyczy towarów bądź usług, które oferowane są przez okres krótszy niż 30 dni, kiedy to uwidoczniona musi być najniższa cena obowiązująca w okresie od dnia wprowadzenia towaru lub usługi do sprzedaży. Drugi wyjątek dotyczy towarów szybko psujących się bądź o krótkim terminie przydatności do spożycia. W tym przypadku uwidoczniona powinna być cena obowiązująca bezpośrednio przed zastosowaniem pierwszej obniżki, z wyłączeniem 30-dniowego terminu.

Naruszenie opisanego obowiązku obarczone ma być karą pieniężną w wysokości do 20 tys. złotych, bądź, – w przypadku co najmniej trzykrotnego naruszenia przepisów w okresie kolejnych 12 miesięcy – nawet do 40 tys. złotych. Możliwość nakładania kary powierzona zostanie Inspekcji Handlowej.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ