Alert prawny 11.12. – 18.12.2020r.

Wejście w życie 11.12.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z Rozporządzeniem szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być przeprowadzane przez:

1) osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika medycznego;

2) higienistki szkolne posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002212

Wejście w życie 11.12.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 488) § 12 otrzymuje brzmienie: Pomoc jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4, w związku z art. 8 rozporządzenia nr 1407/2013.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000488

Wejście w życie 11.12.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem

W dniu 11 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób:

 • formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego umieszczanej: w instrukcji obsługi tego pojazdu, na korkach wlewu paliwa lub gniazdach pojazdowych lub w pobliżu tych korków lub tych gniazd, na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych,
 • oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym, w tym urządzeń służących do tankowania lub ładowania.

W załączniku do Rozporządzenia zostały także opublikowane wzory identyfikatorów typów paliwa.

Wejście w życie dnia 15.12.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.

Rozporządzenie określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych oraz zwierząt.

Dla 1 ha upraw rolnych sumy wynoszą:

 • 15 377 zł – dla zbóż,
 • 8137 zł – dla kukurydzy,
 • 10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku,
 • 54 682 zł – dla chmielu,
 • 33 058 zł – dla tytoniu,
 • 210 159 zł – dla warzyw gruntowych,
 • 107 200 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
 • 42 245 zł – dla truskawek,
 • 43 500 zł – dla ziemniaków,
 • 10 098 zł – dla buraków cukrowych,
 • 12 639 zł – dla roślin strączkowych.

Dla 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

 • 8932 zł – dla bydła.
 • 11 160 zł – dla koni,
 • 705 zł – dla owiec,
 • 700 zł – dla kóz,
 • 1791 zł – dla świń,
 • 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 • 65 zł – dla kaczek,
 • 250 zł – dla gęsi,
 • 145 zł – dla indyków,
 • 1045 zł – dla strusi.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002120

Wejście w życie dnia 15.12.2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r.

W 2021 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia do:

1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy;

2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002115

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ