Przedawnienie roszczeń z końcem grudnia 2020 r.

W związku ze zmianą przepisów ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 tj. z dnia 2020.10.08), która miała miejsce w 2018 roku, to na ostatni dzień 2020 r. przypada koniec terminu przedawnienia niektórych roszczeń powstałych w 2018 roku, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W związku z powyższym, aby prawidłowo dochodzić należności powstałych w 2018 roku, należy przenalizować rodzaje posiadanych roszczeń i niezwłocznie podjąć czynności mające na celu przerwanie biegu przedawnienia.

Roszczenia ulegające przedawnieniu w 2020 r.

Rodzaje roszczeń powstałych w 2018 roku, które ulegają przedawnieniu z końcem 2020 r.:

  • roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy,
  • roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego,
  • roszczenia z umowy o dzieło, roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych i gastronomicznych z tytułu należności za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które korzystają z usług takich przedsiębiorstw,
  • roszczenia z umowy zlecenia: o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom; z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Przedsiębiorcy

Powyższe przepisy dotyczą także przedsiębiorców – mianowicie, z uwagi na dwuletni termin przedawnienia wszelkich umów sprzedaży, z dniem 31 grudnia 2020 roku przedawnią się roszczenia wynikające z faktur z 2018 roku.

Przerwanie biegu przedawnienia

W przypadku wystąpienia ww. roszczeń, aby nadal istniała możliwość ich prawidłowego dochodzenia od dłużnika, należy jeszcze w 2020 r. dokonać czynności, które przerywają bieg przedawnienia roszczeń. Do takich czynności zalicza się w szczególności między innymi złożenie pozwu, uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje lub wszczęcie mediacji.

kancelaria TURCZA wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym bogate instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji. Zapraszamy do kontaktu. Pobierz:

Opracowanie dot. przedawnienia roszczeń z końcem grudnia 2020 [PDF].

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ