Przejście zakładu pracy – co musi wiedzieć nowy pracodawca?

Kwestie związane z przejściem zakładu pracy reguluje art. 231 K.P. przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że powstanie stosunku pracy z nowym pracodawcą na poprzednich warunkach następuje nawet wtedy, gdy strona przekazująca zakład pracy i strona przejmująca go umówiły się inaczej. Przejście zakładu pracy rodzi obowiązki pracodawcy oraz szczególne uprawnienia pracowników zatrudnionych w przejmowanym zakładzie pracy.

Skutki przejścia zakładu pracy dla nowego pracodawcy

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę skutkuje – z mocy prawa – tym, że:

  • dochodzi do zmiany pracodawcy poprzez wejście nabywcy przedsiębiorstwa w rolę nowego pracodawcy, wobec wszystkich przejmowanych pracowników, którzy byli związani w oparciu o umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą,
  • nowy pracodawca nabywa wszelkie prawa i obowiązki wynikające z nawiązanych stosunków pracy,
  • nowy pracodawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym pracodawcą za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem na niego zakładu pracy.

Poinformowanie pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Zakładowe organizacje związkowe działające u dotychczasowego oraz nowego pracodawcy muszą przekazać pracownikom przejmowanego pracodawcy na piśmie co najmniej na 30 dni przed terminem przejścia zakładu informację o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

W razie braku zakładowych organizacji związkowych ww. informacja jest przekazywana przez pracodawców (nowego oraz dotychczasowego).

Informacja o terminie przejęcia zakładu pracy musi obligatoryjnie zawierać:

  1. przewidywany termin przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
  2. przyczyny prawne oraz ekonomiczne przejęcia zakładu pracy,
  3. informację o socjalnych skutkach dla pracowników przejmowanego zakładu pracy,
  4. informację o zmierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

Zaproponowanie przez nowego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę

Jeżeli u dotychczasowego pracodawcy zatrudnieni byli pracownicy świadczący pracę na innej podstawie niż umowa o pracę tj. np. w oparciu o umowę zlecenia lub inną umowę cywilnoprawną, nowy pracodawca jest zobowiązany z dniem przejęcia zakładu pracy zaproponować takim osobom nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać im termin – nie krótszy niż 7 dni – do którego mogą oni złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków pracy i płacy.

W przypadku, gdy osoba, która otrzymała propozycję nowych warunków pracy i płacy odmówi jej przyjęcia lub nie udzieli żadnej odpowiedzi w zakreślonym terminie – wiążąca ją umowa z dotychczasowym pracodawcą rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków lub od dnia, do którego mógł takie oświadczenie złożyć.

Wobec powyższego, nie jest możliwe kontynuowanie zatrudnienia z osobami dotychczas zatrudnionymi np. w oparciu o umowę zlecenia, bądź kontrakt B2B.

Uprawnienie pracownika do rozwiązania stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Pracownik dotychczas zatrudniony w przejmowanym zakładzie pracy może w terminie 2 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę bez wypowiedzenia – za 7-dniowym uprzedzeniem – rozwiązać stosunek pracy z nowym pracodawcą.

Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki jakie wiążą się z rozwiązaniem z pracownikiem stosunku pracy za wypowiedzeniem.

* * *

Pracodawcy powinni mieć również świadomość, że przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez nowego pracodawcę stosunku pracy, a także, że wcześniejsze zwolnienia pracowników pod pretekstem zaprzestania prowadzenia działalności przez dotychczasowego pracodawcę, bez zachowania ww. trybu, stanowi obejście obowiązujących przepisów prawa.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ k ale i ponieważ i ale i ponieważ o ale i ponieważ t ale i ponieważ e ale i ponieważ q ale i ponieważ p ale i ponieważ j ale i ponieważ d ale i ponieważ s ale i ponieważ g ale i ponieważ h ale i ponieważ y ale i ponieważ t ale i ponieważ e ale i ponieważ q ale i ponieważ 6 ale i ponieważ ale i ponieważ k ale i ponieważ i ale i ponieważ o ale i ponieważ t ale i ponieważ e ale i ponieważ q ale i ponieważ p ale i ponieważ j ale i ponieważ d ale i ponieważ s ale i ponieważ g ale i ponieważ h ale i ponieważ y ale i ponieważ t ale i ponieważ e ale i ponieważ q ale i ponieważ 6 ale i ponieważ