Nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców

Dnia 29 maja 2022 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – ustawa z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 209).

Zmienią się obowiązki pracodawców w zakresie ewidencjonowania czasu pracy kierowców. Nowe przepisy dotyczą również ewidencji prowadzonych dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych.

Artykuł 25 ustawy o czasie pracy kierowców po zmianach nie przewiduje możliwości dalszego ewidencjonowania czasu pracy kierowców na podstawie tarczek, wydruków z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, danych pobranych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy oraz innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności. W praktyce oznacza to, że od 29 maja br. dla każdego kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy trzeba będzie zaprowadzić indywidualną kartę ewidencji czasu pracy, tak samo jak dla pracowników podlegających ogólnym normom Kodeksu pracy. Do takiej ewidencji trzeba będzie przekonwertować dane pochodzące z dokumentów źródłowych.

Ewidencja czasu pracy będzie różnić się stopniem szczegółowości w zależności od tego, czy kierowca jest zatrudniony w systemie zadaniowym, otrzymuje ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej. W przypadku kierowców zatrudnionych na umowę o pracę ewidencja będzie najbardziej szczegółowa.

Od 29 maja 2022 r. będzie ona musiała zawierać informacje dotyczące:

  • liczby przepracowanych godzin,
  • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • liczby godzin przepracowanych w porze nocnej,
  • liczby godzin nadliczbowych,
  • dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
  • liczby godzin dyżuru, godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu,
  • rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy,
  • rodzaju i wymiaru innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
  • oraz wymiaru nieusprawiedliwionych nieobecności.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ