Alert prawny 27.05. – 03.06.2022r.

Wejście w życie dnia 2.04.2021 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na wskutek zmian, nowe brzmienie art. 155 niniejszej ustawy przyznaje decyzję o rozpoczęciu stosowania e-doręczeń ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Minister ma kierować się spełnieniem uwarunkowań technicznych i organizacyjnych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Gdy to nastąpi, minister ogłosi w Dzienniku Ustaw komunikat określający termin jego wdrożenia. Kiedy to nastąpi – tego nie wiadomo.

Dz.U. z 2022 r. poz. 569 tj.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000569

Dnia 29 maja 2022 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – ustawa z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 209).

Zmienią się obowiązki pracodawców w zakresie ewidencjonowania czasu pracy kierowców. Nowe przepisy dotyczą również ewidencji prowadzonych dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych. Artykuł 25 ustawy o czasie pracy kierowców po zmianach nie przewiduje możliwości dalszego ewidencjonowania czasu pracy kierowców na podstawie tarczek, wydruków z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, danych pobranych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy oraz innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności. W praktyce oznacza to, że od 29 maja br. dla każdego kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy trzeba będzie zaprowadzić indywidualną kartę ewidencji czasu pracy, tak samo jak dla pracowników podlegających ogólnym normom Kodeksu pracy. Do takiej ewidencji trzeba będzie przekonwertować dane pochodzące z dokumentów źródłowych.

Ewidencja czasu pracy będzie różnić się stopniem szczegółowości w zależności od tego, czy kierowca jest zatrudniony w systemie zadaniowym, otrzymuje ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej. W przypadku kierowców zatrudnionych na umowę o pracę ewidencja będzie najbardziej szczegółowa. Od 29 maja 2022 r. będzie ona musiała zawierać informacje dotyczące: liczby przepracowanych godzin, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczby godzin przepracowanych w porze nocnej, liczby godzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczby godzin dyżuru, godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu, rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy, rodzaju i wymiaru innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, oraz wymiaru nieusprawiedliwionych nieobecności.

Dz.U. z 2022 r. poz. 209

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000209

W dniu 31 maja 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych.

Od tego dnia obowiązuje zatem nowy formularz planu biznesowego grupy producentów rolnych – zamieszczony tutaj. Organizowana grupa producentów rolnych musi nabyć osobowość prawną w Krajowym Rejestrze Sądowym i zarejestrować się jako przedsiębiorca w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Aby uzyskać status grupy producentów rolnych, osoby reprezentujące grupę składają do właściwego ze względu na siedzibę grupy organu rejestrowego (OR ARiMR) wniosek o uznanie grupy producentów rolnych (W-1/497) wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami.

Dz. U. z 2022 r. poz. 1091

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001091 

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ