Alert prawny 29.04. – 05.05.2022r.

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek

W gospodarstwie utrzymującym norki lub jenoty, w którym podejrzewa się wystąpienie choroby, osoby mające kontakt z tymi zwierzętami: noszą maseczki trójwarstwowe, gogle lub okulary, rękawice ochronne jednorazowego użytku; oczyszczają i odkażają przed użyciem sprzęt używany przy obsłudze tych zwierząt; przed wejściem do pomieszczeń, w których są utrzymywane te zwierzęta: a) oczyszczają i odkażają noszone obuwie, b) poddają noszoną odzież procesowi mającemu na celu inaktywację SARS-CoV-2.

Jeżeli podejrzewa się, że osoby zakażone SARS-CoV-2 mające kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie mogą być źródłem choroby, nakazuje się posiadaczowi norek lub jenotów dokonanie spisu wszystkich norek i innych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, zakazuje przemieszczania norek lub jenotów z gospodarstwa i do gospodarstwa oraz określa się warunki przemieszczania z gospodarstwa i do gospodarstwa osób, ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, środków transportu i urządzeń. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 kwietnia 2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 825

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000825

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

Rozporządzenie określa: 1) oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, wizy Schengen wydawanej w  celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym  osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin; 2) wzór blankietu wizowego; 3) wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku; 4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 kwietnia 2022 r.

Dz. U. 2022 poz. 827

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000827

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 382 i 383). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dz. U. 2022 poz. 926.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000926

Zmienia się ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki. Zmiany wchodzą w życie 30 kwietnia 2022 r.

Dz. U. 2022 poz. 583

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583 

Traci moc Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Rozporządzenie określa: oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, wzór blankietu wizowego, wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej, sposób odnotowywania przyjęcia wniosku.

Dz. U. 2021 poz. 988

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000825

Zmienia się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

W załączniku do obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, ustawą z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 marca 2022 r.

Dz.U. 2022 poz. 660

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000660

Zmienia się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Przepisy rozporządzenia określają: czynności starosty w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów, wzór wniosku, zakres wypełniania blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, wysokość opłat. Zmiany wchodzą w życie 1 maja 2022 r.

Dz.U. 2019 poz. 546

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000546 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

a

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważe ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ