Alert prawny 01.04. – 07.04.2022r.

Zmienia się w dniu 01 kwietnia 2022 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 tj.)

Zmiana ustawy polega na tym, ze zmienia się treść przepisu art. 32 ust. 2 ustawy. Poprzednio zgodnie z treścią przepisu jeżeli płatnik składek do 30 kwietnia danego roku nie otrzyma zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe powinien się on zwrócić do jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na swoją siedzibę. Zmiana polega na tym, ze zakład będzie doręczał wspomniane zawiadomienie wyłącznie w postacie elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie teleinformatycznym.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021991673/U/D20021673Lj.pdf

Zmienia się w dniu 01 kwietnia 2022 roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. I. z 2021 r. poz. 1128 tj.)

Zmianie ulega treść przepisu art. 2 ustawy. Ustawa wyłącza stosowanie przepisów ustawy do przychodów wynikających z rozliczeń energii wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej i prosumenta wirtualnego energii odnawialnej o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

Wchodzi w życie w dniu 04 kwietnia 2022 roku rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2022 r. poz. 724)

Przepisu dotyczącego zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się do dostawy towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 52 załącznika do rozporządzenia – wyłącznie w zakresie dostawy odbiorników cyfrowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. poz. 501 i 689), niezawierających wyświetlacza obrazu, dokonywanej na zasadach określonych w tej ustawie.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002442/O/D20212442.pdf

Zmienia się w dniu 06 kwietnia 2022 roku ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 tj.)

Ustawa wprowadza między innymi następujące zmiany:

  • do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • testy kwalifikacyjne są przeprowadzane w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego przez okręgową komisję egzaminacyjną po zakończeniu odpowiednio zajęć szkolnych dla uczniów, zajęć realizowanych w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych albo po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011251371/U/D20011371Lj.pdf

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ


e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważv