Alert prawny 11.03. – 18.03.2022r.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. poz. 583 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583).

Nowe rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. ustawa reguluje m. in.:

  • zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny zasady przedłużania,
  • okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz okresów ważności dokumentów pobytowych zasady kształcenia,
  • wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1108) zmieniona w dniu 12 marca 2022 roku weszła w życie z datą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Obowiązuje ona na terenie Polski przez 18 miesięcy od daty inwazji Rosji na Ukrainę, czyli do 31 sierpnia 2023r. Specustawa dotyczy wszystkich osób narodowości ukraińskiej, które przybyły do Polski przez granicę ukraińsko-polską, jak również ich małżonków – nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego oraz tych, którzy posiadają Kartę Polaka.

Regulacje zawarte w specustawie nie dotyczą natomiast Ukraińców, którzy m.in.: złożyli w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowali taki zamiar, posiadają ochronę uzupełniającą, posiadają status uchodźcy, posiadają zezwolenie na pobyt stały, czasowy, tolerowany lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Aby ukraiński uchodźca uzyskał numer PESEL powinien złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek za osobę małoletnią składa jej rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. W przypadku, gdy wjazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną, wtedy uchodźca z Ukrainy ma maksymalnie 60 dni od dnia wjazdu, aby złożyć wniosek o numer PESEL.

Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, ma prawo m.in. do skorzystania z jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Powyższe środki są wypłacane przez gminy i przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Dz.U. z 2021 r. poz. 1108

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031281176

W dniu 12 marca 2022 roku zmieniono ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1128) oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800). W wyniku zmian zwolnione od podatku dochodowego będą świadczenia pieniężne otrzymane przez obywateli Ukrainy na mocy niniejszej ustawy oraz pomoc humanitarna otrzymana w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy będą kosztem uzyskania przychodu, jeśli zostały przekazane:

1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,

2) jednostkom samorządu terytorialnego,

3) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

4) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

Kosztem uzyskania przychodów będą również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych powyżej. Darowizny oraz nieodpłatne świadczenia, które zostały otrzymane przez wyżej wymienione podmioty w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 nie będą zaliczane do przychodów.

Dz.U. z 2021 r. poz 1128

Dz.U. z 2021 r. poz. 1800

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001128%20

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001800

W dniu 12 marca 2022 roku zmieniono ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261). Dz.U. z 2022 r. poz. 261 tj. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Zgodnie ze zmianami do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do realizacji poleceń, o których mowa w art. 7a ust. 1 tej ustawy, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

Stosownie do art. 7c ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 7c ust. 1 tej ustawy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia, w której podaje:

  • nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego;
  • datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
  • opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług; cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy Pzp;
  • nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

Dz. U. z 2022 r. poz. 261 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000261

Zgodnie z zmianami ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w dniu 15 marca 2022 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2014-2020 (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego) za 2022 r.

Podstawowy termin naboru wniosków upływa 16 maja 2022 r. Złożenie wniosku po podstawowym terminie, nie później jednak niż do dnia 10 czerwca 2022 r., będzie skutkowało obniżeniem kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki. Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych (ePUE) zamieszczonej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.gov.pl/arimr.

Dz.U. z 2022 r. poz. 203

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000203

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

alert prawny pomoc obywatelom Ukrainy

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ
alert prawny pomoc obywatelom Ukrainy

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ