Alert prawny 03.03. – 10.03.2022r.

Zmienia się w dniu 07 marca 2022 roku ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 tj.)

Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych zadań Agencji poprzez nie realizowanie już zadań z zakresu wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, obrotu tymi wyrobami i organizacji rynku wina, a także nie będzie administrować potencjałem produkcyjnym winorośli i wina.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20080980634/U/D20080634Lj.pdf

Zmienia się w dniu 07 marca 2022 roku ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 630 tj.)

Zgodnie z ustawą podjęcie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.

Powyższego, zgodnie ze zmianą ustawy nie stosuje się do Rolników w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności polegającej na znajdowaniu i pakowaniu jaj, producentów wina którzy wyrabiają wino lub moszcz z winogron pozyskanych wyłącznie z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto do zadań inspekcji należy kontrola wyrobów winiarskich oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia lub chronionymi oznaczeniami geograficznymi,, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010050044/U/D20010044Lj.pdf

Zmienia się w dniu 07 marca 2022 roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 tj.)

Zmiana przepisów dotyczy zaliczek, a w szczególności, że:

  • zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od lutego do grudnia 2022 r. od przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 płatnik nie pobiera i nie wpłaca w terminach, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1, w części stanowiącej nadwyżkę,
  • nadwyżkę zaliczki niepobraną i niewpłaconą na podstawie płatnik pobiera odpowiednio od przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 uzyskanych w miesiącu, w którym wystąpiła ujemna różnica między: kwotą zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, w brzmieniu obowiązującym w dniu, w którym zaliczka jest pobierana, a kwotą zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2021 r.

– przy czym poboru tej nadwyżki zaliczki dokonuje się do wysokości tej ujemnej różnicy.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

W dniu 07 marca 2022 roku ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 tj.)

Zgodnie z ustawą zakłady mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzenia. Zatwierdzenie, zgodnie ze zmianą przepisów, nie jest wymagane w stosunku do:

  1. podmiotów będących drobnymi producentami wina z upraw własnych w rozumieniu ustawy o wyrobach winiarskich w ilości mniejszej niż 1 000 hektolitrów w roku winiarskim,
  2. przedsiębiorców określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach winiarskich.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061711225/U/D20061225Lj.pdf 

Zmienia się w dniu 07 marca 2022 roku ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 481 tj.)

Zmiana ustawy spowoduje, ze do zadań Krajowego Ośrodka należeć będzie również administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora win w rozumieniu ustawy o wyrobach winiarskich oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000623/U/D20170623Lj.pdf

Zmienia się w dniu 07 marca 2022 roku ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 tj.)

W drodze zmiany ustawy nie stosuje się jej do wyrobu wina przez producentów wina w rozumieniu ustawy o wyrobach winiarskich będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w roku winiarskim wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ