Alert prawny 07.01. – 13.01.2022r.

Wchodzi w życie w dniu 08 stycznia 2022 roku Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 05 stycznia 2022 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 27)

Przedsiębiorstwo energetyczne przy wystawieniu faktury odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w rozliczeniu dołączonym do faktury będzie zobowiązany przedstawić strukturę procentową kosztów, z zaokrągleniem do pełnego procenta, gdzie opis struktury został szczegółowo przedstawiony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Wchodzi w życie w dniu 08 stycznia 2022 roku Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z dnia 07 stycznia 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 28)

Rozporządzenie przedłuża terminy do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki m.in. na podatek dochodowy od osób fizycznych, w części stanowiącej nadwyżkę kwoty zaliczki od przychodów oraz kwotę zaliczki pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedłużony termin pobierania zaliczki upływa w monecie uzyskania odpowiednio przychodu.

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Wchodzi w życie w dniu 08 stycznia 2022 roku Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z dnia 07 stycznia 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 28)

Rozporządzenie przedłuża terminy do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki m.in. na podatek dochodowy od osób fizycznych, w części stanowiącej nadwyżkę kwoty zaliczki od przychodów oraz kwotę zaliczki pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedłużony termin pobierania zaliczki upływa w monecie uzyskania odpowiednio przychodu.

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Wchodzi w życie w dniu 10 stycznia 2022 roku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 02 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2289)

Do ustawy dodano nowy artykuł w drodze którego wskazano, że jeżeli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne egzekucji nie podlega stado podstawowe zwierząt gospodarskich tj.:

 1. bydło mleczne, bydło mięsne, konie, kozy, owce, świnie, drób zwierzęta futerkowe, inne gatunki stanowiące podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;
 2. zwierzęta gospodarskie poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i okresie odchowu potomstwa oraz źrebięta do 6 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy;
 3. stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących z tych ptaków;
 4. zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;
 5. rodziny pszczele pszczoły miodnej wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami;
 6. podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym dłużnika, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów silosy na zboża i pasze; zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;
 7. materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;
 8. zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1-4, do najbliższych zbiorów;
 9. podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;
 10. zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;
 11. budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;
 12. budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym dłużnika wraz z wyposażeniem.

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Zostaje uchylone w dniu 10 stycznia 2022 roku Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 z dnia 16 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2021 r. 2332)

Rozporządzenie dotyczyło dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które przysługiwało nie dłużej niż do dnia 09 stycznia 2022 roku.

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Zostaje uchylone w dniu 10 stycznia 2022 roku Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 z dnia 16 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2021 r. 2332)

Rozporządzenie dotyczyło dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które przysługiwało nie dłużej niż do dnia 09 stycznia 2022 roku.

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Zmienia się w dniu 12 stycznia 2022 roku ustawa Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345)

Do ustawy wprowadzono sankcję od lat 2 do 12 za zawiadomieniu o więcej niż jednym zdarzeniu opisanym w przepisie art. 224a §1 zgodnie z treścią którego: Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia (…)”.

Akt prawny (sejm.gov.pl)

Zmienia się w dniu 12 stycznia 2022 roku ustawa Kodeks karny (Dz. U. z 2201 r. poz. 534)

Przepisy zostały wzbogacone o wyliczenie rzeczy w rozumieniu ustawy, którymi są również środki na rachunków. Oznacza to, ze postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych może dotyczyć środków na rachunku, jeżeli zostały zatrzymane jako dowód w sprawie. Ponadto, zmiana wprowadziła, że postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego lub o zmianie prowadzącej do obniżenia wartości zabezpieczonego mienia staje się wykonalne z dniem uprawomocnienie.

Akt prawny (sejm.gov.pl)

Zmienia się w dniu 12 stycznia 2022 roku ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132)

Zmiany dotyczą przepisu art. 86 dotyczącego procedury zawiadomienia o podejrzanej transakcji. Mianowicie:

 1. Prokurator może przedłużyć wstrzymanie transakcji lub blokadę rachunku na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy.
 2. Dotychczas wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upadała, jeżeli przed upływem 6 miesięcy licząc od dnia otrzymania zawiadomienia prokuratora przez Generalnego Inspektora o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych. Po zmianie wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem czasu ich stosowania, nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych.
 3. Prokurator może przedłużyć wstrzymanie transakcji lub blokadę rachunku na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy.
 4. Poszerzono podmioty którym Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje na pisemny i uzasadniony wniosek o Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Akt prawny (sejm.gov.pl)

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i poale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ
ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ
w ale i ponieważ

 ale i ponieważnieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ