Alert prawny 10.12. – 16.12.2021r.

Wchodzi w życie w dniu 10 grudnia 2021 roku ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 01 października 2021 roku

Do ustawy wprowadza się między innymi zmiany takie jak: zapewnianie w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań naukowych, ogłaszania ich wyników; nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, a także dokonano zmian w zakresie postępowania przed rzecznikiem dyscyplinarnym.

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (sejm.gov.pl)

Wchodzi w życie w dniu 10 grudnia 2021 roku ustawa o zmianie – Prawo energetyczne z dnia 02 grudnia 2021 roku

Do przepisów ustawy dodaje się poszczególne artykuły, zgodnie z którymi została uregulowana kwestia:

  • terminu, do którego Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi może przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę skalkulowaną na podstawie części kosztów uzasadnionych zakupu paliwa gazowego planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy.
  • sposobu ustalania Kosztów uzasadnionego zakupu paliwa gazowego,
  • elementów decyzji Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia taryfy na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego,
  • sposobu ustalania wartość korekty,
  • sposobu ustalania
  • wartości faktycznie poniesionego średniego jednostkowego kosztu zakupu paliwa gazowego, terminu uwzględnienia wspomnianej powyżej korekty.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (sejm.gov.pl)

Zmienia się w dniu 10 grudnia 2021 roku ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2021 roku

Do ustawy dodaje się pojęcia takie jak: operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), operator sieci wodoru, punkt tankowania wodoru, stacja wodoru, zamawiający.

Ponadto do ustawy zostaje dodany między innymi przepis dotyczący:

  • przetargu, zgodnie z którym operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie może być operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania, właścicielem tej stacji lub dostawcą usług ładowania. Niemniej może on zostać właścicielem takiej stacji w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie,
  • określenia wymogów co do punktów ładowania,
  • wniosku o wyrażenie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania. Zmiany wchodzą w życie w dniu 24 grudnia 2021 roku.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (sejm.gov.pl)

Wchodzi w dniu 15 grudnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 13 grudnia 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem do dnia 31 sierpnia 2022 roku ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 09 stycznia 2022 roku na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych placówek. Ograniczenie nie dotyczy jednak oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Zostaje uchylone w dniu 15 grudnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 28 maja 2021 roku

Rozporządzenie dotyczyło ograniczenia w całości lub w części funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty do dnia 31 sierpnia 2022 roku, które były zobowiązane do realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ