Alert prawny 26.11. – 10.12.2021r.

Dnia 26.11.2021 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. (termin wejścia w życie selektywnego zbierania odpadów budowlanych – 01.01.2023.r).

Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian w systemie gospodarki odpadami zarówno przemysłowymi jak i komunalnymi.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją należy wymienić:

  • zmiany w zakresie definicji bioodpadów, gospodarowania odpadami, odpadów komunalnych oraz zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach, a także dodanie definicji odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, prac ziemnych, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów oraz odpadów innych niż niebezpieczne,
  • wprowadzenie katalogu środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, polegających m.in. na promowaniu i wspieraniu zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji, zachęcaniu do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, które są trwałe, nadające się do naprawy, ponownego użycia i modernizacji oraz do nieskracania sztucznie cyklu życia produktów, wspieraniu dostępności części zamiennych, zmniejszeniu powstawania odpadów w procesach związanych z produkcją przemysłową, zmniejszeniu wytwarzania odpadów żywności, zachęcaniu do dokonywania darowizn produktów spożywczych i do innych form redystrybucji żywności, promowaniu zmniejszania zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach,
  • doprecyzowanie obowiązków w zakresie ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów, określenie kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu na terytorium kraju, sposobu podziału kosztów w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
  • wprowadzenie Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów, stanowiącego załącznik do krajowego planu gospodarki odpadami i zawierającego program zapobiegania powstawaniu odpadów żywności, rozwiązania dotyczące odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych oraz środki na rzecz przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego oraz uprzątania wszystkich rodzajów odpadów,
  • wprowadzenie regulacji zbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Dz.U. 2021 poz. 2151

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002151

30 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na podstawie wyżej wskazanego rozporządzenia od 1 do 17 grudnia br. zmieniają się limity osób. I tak, m.in. w przypadku zbiórek i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu obecnie dopuszczalna liczba osób to 100. W przypadku zbiórek w pomieszczeniach łączna liczba uczestników nie może przekroczyć 25 osób. Ponadto zmniejszone zostają limity m.in. w kościołach, kinach, teatrach, domach i ośrodkach kultury, na koncertach i in. z 75 proc. do 50 proc. obłożenia.

Dz.U. 2021 poz. 2177

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002177

W dniu 1 grudnia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zasadą jest, że dane w Rejestrze będą zamieszczane za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego. Zgodnie z ww. przepisem określono sposób przetwarzania danych zawartych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w tym również danych, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy mając na uwadze potrzebę zapewnienia czytelności oraz przejrzystości danych prezentowanych w Rejestrze, łatwość jego użytkowania oraz konieczność zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002173

Z dniem 1 grudnia 2021 roku zmieniono ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Zmiany polegają m.in. na określeniu skutków wpływu wniosku upadłościowego w czasie otwartego postępowania restrukturyzacyjnego, uregulowaniu zasad przekazywania spraw upadłościowych z uwagi na niewłaściwość sądu. Nadto w dokonanej nowelizacji odchodzi się w ramach postępowania zabezpieczającego na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości od zażaleń poziomych. Rozszerza się także katalog obowiązków tymczasowego nadzorcy sądowego. Ulega modyfikacji także treść postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Bardzo istotne zmiany nastąpiły w procedurze zatwierdzania warunków sprzedaży, czyli popularnym pre-pack. Poszerzono także katalog form, w których nabywca może wnosić wadium o inne zabezpieczenia praktykowane powszechnie w obrocie, jak np. gwarancje. Wprowadzono również cały szereg przepisów związanych z elektronizacją postępowań upadłościowych, w celu nadania waloru procesowego pismom składanym za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ