Alert prawny 29.10. – 04.11.2021r.

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur – od dnia 02 listopada 2021 roku.

Rozporządzenie nie zawiera zmian merytorycznych w stosunku do poprzednich regulacji w tym zakresie. Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur zostało wydane w związku z upływem terminu obowiązywania poprzedniego rozporządzenia. Zakres regulacji zawarty w nowym rozporządzeniu pozostał bez zmian. Rozporządzenie nadal określa: przypadki, w których faktura może zawierać węższy zakres danych niż wymagany ustawą o VAT, zasady przeliczania podstawy opodatkowania w walucie obcej – inne niż wskazane w ustawie o VAT, późniejszy termin wystawienia faktury niż wskazany w ustawie o VAT. Dz.U. 2021 poz. 1979

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001979

Został wydany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości stawki obowiązującej dla obliczenia należnej wpłaty w roku 2021 oraz pozostałych danych dotyczących kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, do pokrycia w 2021 roku – od 30 października 2021 roku.

Ustalono na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego sumę średnich arytmetycznych sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego, przyjmowanych w wysokości wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu, wszystkich krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, które prowadziły działalność w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego, obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych, która wynosi 532 967 zł. Wysokość stawki obowiązującej dla obliczenia wpłaty należnej w 2021 roku, w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego wynosi -0,34580 %.

Dz.Urz.KNF z 2021 r. poz. 28 

https://dziennikurzedowy.knf.gov.pl/legalact/2021/28/

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom – od dnia 03 listopada 2021 roku.

Rozporządzenie jest bezpośrednio związane z ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1163) – w zakresie rozszerzenia i modyfikacji tzw. procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, a także nowej procedury szczególnej ws. sprzedaży na odległość towarów importowanych. Rozszerzono katalog czynności, które podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo podmiot uprawniony z państwa trzeciego może wykonywać na terytorium kraju, by móc wystąpić o zwrot podatku. Przewidziano jednocześnie wyłączenie spełnienia zasady wzajemności względem podmiotów uprawnionych z państwa trzeciego w odniesieniu do określonych czynności.

Dz.U. z 2021 r. poz. 1982

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001982

Traci moc Uchwała Nr 9/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 października 2021 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refnansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim – od dnia 03 listopada 2021 roku.

Główna stawka wzrosła z 0,5 do 1,25 proc., oprocentowanie środków lokowanych w NBP przez banki komercyjne – wzrosło do 0,75 proc. Z kolei stopa lombardowa (kredytowa) wzrosła z 1 do 1,75 proc.

Dz.Urz.NBP z 2021 r. poz. 13

https://dzu.nbp.pl/legalact/2021/14/

Uchwała uchylająca

Uchwała nr 11/2021 Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refnansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w narodowym banku polskim z dnia 3 listopada 2021 r. – od dnia 04 listopada 2021 roku.

Dz.Urz.NBP z 2021 r. poz. 15

https://dzu.nbp.pl/legalact/2021/15/

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ