Alert prawny 18.06. – 24.06.2021r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposobów ich zabezpieczania w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych

Rozporządzenie określa:

 • sposób technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji – do gromadzenia danych,
 • sposoby zabezpieczania danych informatycznych,
 • sposoby zabezpieczania treści.

W rozporządzeniu wskazano, iż przygotowanie systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych związanych z przekazami informacji polega na zapewnieniu przez podmiot obowiązany (tj. urzędy, instytucje) technicznych możliwości zabezpieczenia tych danych przed ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem, niezwłocznie w ciągu całej doby.

Podmiot obowiązany gromadzi dane związane z przekazami informacji, przetwarzane przez ten podmiot w związku z prowadzoną działalnością telekomunikacyjną lub stanowiące przedmiot świadczonych usług w zakresie przekazu informacji.

W przypadku zabezpieczenia danych zapisanych lub treści zapisanych na nośniku informatycznym osoba dokonująca tego zabezpieczenia zapisuje lub oznacza na tym nośniku: sygnaturę akt sprawy, w której czynność ta została zlecona; swoje imię, nazwisko i stanowisko służbowe; dane dotyczące podstawy zabezpieczenia; czas dokonania zabezpieczenia.

Z czynności zabezpieczenia danych zapisanych oraz treści zapisanych osoba upoważniona, sporządza notatkę.

Zabezpieczone dane zapisane oraz treści zapisane przechowuje się w sposób zabezpieczający przed ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem oraz zniszczeniem lub uszkodzeniem nośnika informatycznego.

Podmiot obowiązany zapewnia, aby dostęp do danych i treści, był możliwy wyłącznie dla osób przez niego upoważnionych do wykonania tych obowiązków i w celu ich wykonania.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2021 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1789

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001101/O/D20211101.pdf

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy przedsiębiorcom w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zgodnie z powyżej wskazanym rozporządzeniem, pomoc może być udzielana do dnia 31 grudnia 2021 roku – mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Pomoc może być udzielana na wniosek, w formie dotacji lub pomocy zwrotnej. Po przeprowadzeniu oceny wniosku – pomoc może być również udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy na podstawie rozporządzenia nie przekracza łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 • 225 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,
 • 270 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury,
 • 1,8 mln euro brutto – w pozostałych przypadkach.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wykaz najważniejszych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.
 • Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen:
 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.
 • Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
 • Każdy z podróżujących jest skierowany na 10 – dniową kwarantannę.
 • Nie będzie możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach
 • Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.
 • Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pamiętaj! Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Aktualne zasady i ograniczenia – Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ