Alert prawny 04.06. – 11.06.2021r.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 04 czerwca 2021 roku Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Zmiany dotyczą w szczególności składania wniosków o rejestrację na formularzu, a także jego weryfikowania przez organ rejestrujący.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001007/O/D20211007.pdf

ZOSTAŁO WYDANE w dniu 04 czerwca 2021 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 czerwca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadzone zmiany są następujące:

  • Dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19 obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu mogą być udostępniane z systemu teleinformatycznego Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu informowania przez ten podmiot osób, których dotyczą te działania o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID 19.
  • Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia tj. od dnia 06 czerwca 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001013/O/D20211013.pdf

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 07 czerwca 2021 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 czerwca 2021 roku w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z treścią rozporządzenia zasiłek opiekuńczy o którym mowa w art. 4a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje wszystkim osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4a, jednak nie dłużej niż do dnia 25 czerwca 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001009/O/D20211009.pdf

ZOSTAŁO WYDANE w dniu 07 czerwca 2021 roku Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 roku.

Rozporządzenie określa opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2022 roku w wysokości: za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,50 z za jeden miesiąc, a za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 24,50 zł za jeden miesiąc.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 22 lipca 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001014/O/D20211014.pdf

ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 08 czerwca 2021 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 czerwca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

W drodze rozporządzenia rozszerzono miejsce w którym mogą być wykonywane szczepienia przy użyciu szczepionki przeciwko COVID-19 na ogólnodostępne apteki. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 09 czerwca 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001034/O/D20211034.pdf

ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 08 czerwca 2021 roku Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Obwieszczenie zawiera załącznik określający kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju, warunki przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania w celu dokonania uboju lub uśmiercania zwierząt oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku. Obwieszczenie wchodzi w życie w dniu 09 czerwca 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001033/O/D20211033.pdf

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ