Czy komornik może zająć nieruchomość wchodzącą w skład majątku dłużnika oraz jego małżonka?

Szanowni Państwo,

Dziś poruszamy kwestię istotną dla wielu osób związanych z prawem egzekucyjnym. Nasz najnowszy artykuł na biznesprawnik.pl. Artykuł skupia się na pytaniu, czy komornik może zająć nieruchomość małżonka dłużnika. Zgodnie z artykułem 9231 k.p.c., istnieje taka możliwość, lecz małżonek posiada prawo do sprzeciwu, co rodzi pewne kontrowersje odnośnie formy tego sprzeciwu.

👫 Sprzeciw małżonka od zajęcia nieruchomości. Przepis przewiduje prawo małżonka do sprzeciwu wobec zajęcia nieruchomości wspólnej. Pytanie o formę tego sprzeciwu – czy pisemny, czy też w innej formie zgodnej z art. 760 k.p.c., budzi dyskusje w doktrynie prawniczej.

📩 Zawiadomienie wierzyciela o sprzeciwie. W razie sprzeciwu, komornik powiadamia wierzyciela, który ma tydzień na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

🔄 Skutki sprzeciwu małżonka dłużnika.  Brak sprzeciwu nie upoważnia komornika do dalszych działań, ale wierzyciel musi w ciągu 6 miesięcy uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko małżonkowi dłużnika.

🎯 Cel przepisu art. 9231 § 2 k.p.c. Artykuł omawia cel tego przepisu, który ma chronić małżonka, jednocześnie wprowadzając dyscyplinę w postępowaniu wierzyciela. Zajęcie nieruchomości jest możliwe nawet bez tytułu wykonawczego, ale pełna ochrona wymaga uzyskania odpowiedniego dokumentu.

Zapraszamy na biznesprawnik.pl po pełną analizę tej ważnej kwestii. Szczegóły: https://biznesprawnik.pl/2023/12/07/czy-komornik-moze-zajac-nieruchomosc-wchodzaca-w-sklad-majatku-dluznika-oraz-jego-malzonka/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Windykacja, komornik, zajęcie nieruchomości, majątek dłużnika, małżonek dłużnika, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, art. 9231 k.p.c., związek małżeński, sprzeciw małżonka, forma sprzeciwu, art. 760 k.p.c., termin sprzeciwu, skutki zajęcia nieruchomości, zawiadomienie wierzyciela, klauzula wykonalności, dowód wniosku o klauzulę wykonalności, umorzenie egzekucji, brak sprzeciwu małżonka, 6 miesięcy, Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, ochrona wierzyciela, czynności zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego