Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

Otrzymaliśmy od widza na naszym kanale na YouTube następujące pytanie:

Czy przekraczając prędkość we Francji, o ponad 50 kmh na autostradzie, może zostać dokonana konfiskata pojazdu, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w Polsce i zdjęcie zostało dokonane za pomocą radaru stacjonarnego? Jeżeli tak, to czy można się jakoś od tego odwołać?

Każdy kraj członkowski ma prawo wszcząć postępowanie i wyciągnąć konsekwencje wobec kierowcy pochodzącego z innego państwa, który na terenie tego państwa popełnił wykroczenie zgodnie z prawem krajowym. Oznacza to, że niezależnie od przepisów, jakie obowiązują w Polsce, kierowca z Polski może zostać ukarany mandatem za wykroczenie zgodnie z przepisami, jakie obowiązują w kraju, po którym się poruszał i może być obarczony mandatem zgodnie ze stawką, jaka obowiązuje w kraju popełnienia wykroczenia.

Zanim jednak zagraniczny mandat stanie się przedmiotem przymusowej egzekucji, musi zostać w Polsce zatwierdzony przez sąd. Przy przekroczeniu prędkości powyżej 50 km/h, wysokość mandatu wynosi do 1.500 €. W przypadku recydywy, według prawa francuskiego, wykroczenie to stanowi przestępstwo, jedną z kar jest możliwość konfiskaty auta. Żeby wyegzekwować zapłatę mandatu nie wystarczy samo wysłanie zawiadomienia do sprawcy wykroczenia z nakazem zapłaty i numerem konta do dokonania przelewu. Zawiadomienie z mandatem powinno być w języku polskim i powinno zostać doręczone listem poleconym.

Organ zagraniczny ma zgodnie z prawem rok od ujawnienia czynu na: ustalenie adresu właściciela pojazdu, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego co do osoby sprawcy i zgromadzenie dowodów, następnie wysłanie i prawidłowe doręczenie wezwania sprawcy, przygotowanie wniosku o ukaranie do sądu polskiego po polsku i zgodnego z polskim prawem oraz złożenie go. Składając do sądu polskiego wniosek z zagranicy, są dwa lata od popełnienia czynu na przeprowadzenie całego postępowania, przesłuchanie wszystkich świadków, przetłumaczenie przysięgłe dokumentów, zgromadzenie opinii rzeczoznawców odnośnie zagranicznych urządzeń i wydanie wyroku prawomocnego w II instancji.

Natomiast to polski sąd może stwierdzić czy na podstawie porozumień bilateralnych między danymi krajami istnieją przepisy szczególne pozwalające na ściganie na terenie Polski za wykroczenie popełnione za granicą w oparciu o postępowanie mandatowe wszczęte w danym kraju.

Podstawą do egzekwowania kar jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Państwa członkowskie korzystają z systemu CBE (Cross Border Enforcement), który działa w łączności z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, otrzymując informację o właścicielu pojazdu, któremu zrobiono zdjęcie fotoradarem za granicą. Wymiana danych rejestracyjnych pojazdów między państwami członkowskimi odbywa się przy wykorzystaniu komputerowego europejskiego systemu informacji o pojazdach i prawach jazdy (EUCARIS).

Procedura zatwierdzania wymagalności grzywny została uregulowana w rozdziale 66b Kodeksu Postę-powania Karnego. Jeśli państwo członkowskie zwróci się do państwa zamieszkania kierowcy, który po-pełnił wykroczenie, o wydanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym, orzeczenie to podlega wykonaniu przez sąd rejonowy, w okręgu, którego sprawca posiada mienie lub osiąga dochody albo ma stałe lub czasowe miejsce pobytu. Polski kierowca nie ma więc możliwości odwołania się do sądu pol-skiego odnośnie mandatu, przysługuje mu jedynie zażalenie.

Prawo do odwołania ma w kraju, w którym mandat został wystawiony i to w wyznaczonym terminie. Mandat wystawiony za granicą pozostaje tam mandatem, dlatego w sytuacji, kiedy sprawca wykroczenia pojawi się ponownie w państwie, w którym wykroczenie popełnił, mogą czekać go nieprzyjemne konsekwencje.

Zanim jednak podejmiemy jakiekolwiek działania, najpierw należy sprawdzić czy faktycznie figurujemy w bazie danych ANTAI (francuski portal ANTAI https://www.antai.gouv.fr/ przeznaczony do udostępniania dokumentacji dotyczącej naruszeń drogowych, opłacania nałożonych mandatów czy też składania odwołań), bo zdarza się, że mandaty dostają osoby, które nigdy we Francji nie były. Jeśli jednak tak, wówczas można składać odwołania na tej stronie: www.antai.gouv.fr/designation-ou-contestation/.

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

ale i ponieważ