Alert prawny 15.10. – 21.10.2021r.

Wchodzi w życie w dniu 15 października 2021 roku Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmiana ustawy wprowadza między innymi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz z okresie roku od odwołania wezwanie, do zawarcia umowy o zarządzanie PKK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK, może być wysłane za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wskazane wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie odbioru tego wezwania przez podmiot zatrudniający na profilu utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także po upływie 14 dnia umieszczenia tego wezwania na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku jego nieodebrania.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (sejm.gov.pl).

Zostało wydane w dniu 15 października 2021 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wskazane rozporządzenie wprowadza, że w celu wydania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osoba, która została zaszczepiona przedstawia podmiotowi prowadzącemu szczepienia oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl).

Zostało ogłoszone w dniu 15 października 2021 roku Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Zgodnie z rozporządzeniem załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia. Wspomniany załącznik nr 1 stanowi kryteria klasyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych do wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmiotu.

Załącznik nr 2 reguluje z kolei wykaz produktów leczniczych, weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 16 października 2021 roku.

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl).

Wchodzi w życie w dniu 19 października 2021 roku Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w sprawozdaniach dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych oraz rejestrów oraz sposobu składania tych sprawozdań

Rozporządzenie określa, jakie elementy winno zawierać sprawozdanie dotyczące prowadzenia księgi hodowlanej, rejestru hodowlanego i rejestru. Sprawozdanie składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania. Ponadto, jeżeli w roku sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola, informację o przeprowadzonej kontroli i jej wynikach umieszcza się w tym sprawozdaniu.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ