Alert prawny 07.05. – 13.05.2021r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

Dotychczas szczepienia, przy użyciu szczepionki przeciwko COVID-19, były wykonywane w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, a w przypadkach uzasadnionych efektywnością wykonywania szczepień – w pomieszczeniach spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania szczepień albo w miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu, której stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do gabinetu. Na mocy powyższego rozporządzenia szczepienia mogą być również wykonywane w:

• szpitalu psychiatrycznym dla osób tam przebywających,

• jednostkach penitencjarnych dla osób tam osadzonych.

Zarządzenie Nr 87/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Niniejsze zarządzenie zmienia brzmienie załącznika nr 6a do zarządzenia zgodnie z wydaną decyzją Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2021 r., w ramach Programu i warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym, które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji pacjentów.

Jednakże, skierowanie na świadczenia z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w trybie stacjonarnym, które zostało wystawione przez wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowuje swoją ważność. Świadczenia u pacjentów już leczonych i zakwalifikowanych na zasadach przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zostaną rozliczone. Tym samym zostaną zabezpieczone prawa tych pacjentów do rehabilitacji stacjonarnej.

W załączniku, przedstawiającym program i warunki realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie covid-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym, które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji pacjentów, wskazano, m.in: cel rehabilitacji, podstawę rehabilitacji, czas trwania, badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia, wymagania formalne, organizację udzielania świadczeń, rekomendowany program leczenia, świadczenia dodatkowe.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (dotyczy art. 4a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

Zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem (w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19) przysługuje wszystkim osobom uprawnionym do jego pobierania, jednak nie dłużej niż do dnia 23 maja 2021 r. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2021 r.

Dnia 8.05.2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W okresie do dnia 05 czerwca 2021 roku, osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, informację o:

– adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,

– odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, statkiem powietrznym w rozumieniu jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.

Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

Nadto, Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2021 roku, w związku z czym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii traci moc.

RRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Do dnia 28 maja 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia organu gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (art. 7 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo zgromadzeń) albo decyzji wojewody w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 25;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zmienia się powyższe w ten sposób, że maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 50. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ