Alert prawny 23.04. – 29.04.2021r.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 23 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.77.748)

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym do dnia 03 maja 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związane z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD: 96.02.Z) oraz związane z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD: 96.09.Z) jest dopuszczalne w innym obszarze pracy niż praca zdalna, pod warunkiem zapewnienia, aby w tym miejscy przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, również jego opiekun. W miejscu prowadzenia działalności może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisku obsługi. Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduję się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000574/O/D202

ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 24 kwietnia 2021 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U.2021.78.761)

Ogłasza się w załączniku do obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2018 roku o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów z uwzględnieniem uprzednio dokonanych zmian. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000763/T/D20210763L.pdf

ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 24 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U.2021.78.758)

Rozporządzenie zmienia treść § 8 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, która otrzymuje nowe następujące brzmienie: Wnioskodawca składając wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do wydania upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawa znaków akcyzy załącza odpowiednio kopię spis wyrobów, o których mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2021 roku. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000758/O/D20210758.pdf

ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 24 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U.2021.78.758)

Rozporządzenie zmienia treść § 8 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, która otrzymuje nowe następujące brzmienie: Wnioskodawca składając wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do wydania upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawa znaków akcyzy załącza odpowiednio kopię spis wyrobów, o których mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2021 roku. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000758/O/D20210758.pdf

ZOSTAŁO WYDANE w dniu 26 kwietnia 2021 roku Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości (M.P.2021.77.407)

Zgodnie z zarządzeniem, do zadań Międzyresortowego Zespołu należy opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości, przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, opracowanie propozycji stanowiska do uwag zgłoszonych w toku rządowego procesu legislacyjnego. Zarządzenie reguluje również podmioty wchodzące w skład Zespołu. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 28 kwietnia 2021 roku. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000407/O/M20210407.pdf

ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 26 kwietnia 2021 roku Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz.U. 2021.80.766)

Załącznik do obwieszczenia stanowi jednolity tekst rozporządzenia z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 roku, 21 grudnia 2018 roku oraz 28 lipca 2020 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000766/O/D20210766.pdf

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 27 kwietnia 2021 roku Zarządzenie nr 78/2021.DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (BNFZ.2021.36.78)

Zgodnie z zarządzeniem warunkiem rozliczenie świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych, będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotami realizującymi rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym jest ich realizacja zgodna z warunkami określonymi w załączniku nr 6a, a w przypadku podmiotów leczniczych realizujących rehabilitację leczniczą w trybie ambulatoryjnym lub domowym, jest ich realizacja zgodna z warunkami określonymi w załączniku nr 6b. Zarządzenie wchodzi w życie z dnie następującym po dniu podpisania.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ