Alert prawny 27.05. – 03.06.2021r.

W dniu 27 maja 2022 dokonano zmiany ustawy o doręczeniach elektronicznych

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512, 546 i 574) wprowadzono przepis, na podstawie którego w kolejności stosowania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 zostały uwzględnione osoby urodzone w latach 1962-1981. Dodatkowo, osoby urodzone w latach 1962-1981, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wejście w życie dnia 2.04.2021 r. – Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

1. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255):

a) w art. 21c ust. 1: ,,lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania” zastępuje się wyrazami ,,badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

b) kwalifikacje osób przeprowadzających badanie kwalifikacyjne oraz kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 określi Minister właściwy do spraw zdrowia – uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom.

2. W roku 2021 wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia ogłasza się dla terenu danego województwa w terminie do dnia 1 października 2021 r. Pierwsze wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych przez Ministra właściwego do spraw zdrowia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wykazu świadczeniodawców, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 27 marca 2021 r.

Ogłoszone dnia 02.04.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 783 i 1997) wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zgodnie z § 8 ust. 3 – oprocentowanie pożyczki stosowane przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki jest równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, obowiązującej na dzień 1 marca 2021 roku (wcześniej: na dzień 1 stycznia 2020 roku),
  2. Zgodnie z § 8 ust. 7 – w przypadku pożyczki, której termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. (wcześniej: 31 grudnia 2020 roku) kwota główna pożyczki może być wyższa niż kwota określona w ust. 5, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.
  3. Zgodnie § 9 ust. 7 – w przypadku pożyczki lub kredytu, których termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. (wcześniej 31 grudnia 2020 roku), kwota główna pożyczki lub kredytu może być wyższa niż kwota określona w ust. 5, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.
  4. Zgodnie § 13 – Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r. (wcześniej: 31 grudnia 2020 roku)

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ogłoszone dnia 02.04.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

1. W powyższym rozporządzeniu ustanowiono przepisy dotyczące jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu UE pojazdów kategorii M, N i O oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych zgodnie z art. 4 ust. 7, art. 8 ust. 3 oraz art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144.

2. Przewidziano również jednolite procedury umożliwiające uzyskanie homologacji typu w co najmniej jednym z następujących przypadków:

a) W przypadku układów pojazdów w przypadku, gdy komponenty i oddzielne zespoły techniczne opatrzone znakiem homologacji typu UE są stosowane zamiast znaku homologacji typu ONZ w kontekście wymogów określonych w regulaminach ONZ wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/2144; oraz

b) w przypadku wyznaczenia producenta jako służby technicznej zgodnie z art. 72 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 i załącznika VII do tego rozporządzenia, w odniesieniu do wymogów określonych w regulaminach ONZ wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/2144, oraz

c) w przypadku zastosowania badania wirtualnego zgodnie z art. 30 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 i załącznikiem VIII do tego rozporządzenia, w odniesieniu do wymogów określonych w regulaminach ONZ wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/2144.

Ogłoszone dnia 07.04.2021 r. – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych r.

Dnia 1 marca 2021 roku został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2178) został ogłoszony z uwzględnienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 285) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 lutego 2021 roku.

Tekst jednolity nie obejmuje art. 19-26 oraz art. 29 i art. 31 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, obejmujących m.in. kwestie dotyczące:

  • wierzytelności i zobowiązań wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej,
  • wierzytelności i zobowiązań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • postępowań niezakończonych decyzją ostateczną,
  • wydanych przez organy Inspekcji Handlowej zaświadczeń, decyzji i innych dokumentów.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ