Alert prawny 12.02. – 18.02.2021r.

ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

W ustawie został dodany art. 14ea., zgodnie z treścią którego m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej może określić, w drodze zarządzenia, czasowe cele, strukturę organizacyjną i zadania podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności. Ustawa wchodzi w życie w dniu 12 lutego 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000180/T/D20210180L.pdf

ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zmienia się art. 5 pkt 5 lit. a, z drodze którego zmianie ulega art. 576 ustawy Kodeks spółek handlowych, który otrzymuje następujące brzmienie: Do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji albo informację z rejestru akcjonariuszy, a w przypadku akcji zdematerializowanych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego – imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiana wchodzi w życie w dniu 01 marca 2021 roku

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000288/T/D20200288L.pdf

OZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

W świetle zmiany ww. ustawy w ustawie Kodeks cywilny dodaje się art. 3871, który otrzymuje następujące brzmienie:

Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku gdy:

1) wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub 3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę.

Zmiany wchodzą w życie w dniu 01 marca 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001798/T/D20191798L.pdf

ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym

W świetle przewidzianych zmian: Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 4-7 i 8 mogą uzyskiwać informacje o osobie i informacje o podmiocie zbiorowym na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze także na żądanie; Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym osoby upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.; Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na żądanie opatruje się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000500580/T/D20000580L.pdf

ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 14 czerwca 2960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

W świetle przewidzianych zmian zaświadczenie wydawane przez organ administracji publicznej wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie. W takim przypadku zaświadczenie jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym osoby upoważnionej do jego wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000187/T/D20210187L.pdf

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ