Alert prawny 29.01. – 04.02.2021r.

Wejście w życie dnia 1 lutego 2021 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Następuje przedłużenie następujących świadczeń:

 • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do dnia 31 marca 2021 r.
 • Ponowne świadczenie postojowe.
 • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – wniosek, o którym mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają do dnia 31 marca 2021 r.
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na fundusz pracy, fundusz solidarnościowy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych lub fundusz emerytur pomostowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000152

Wejście w życie dnia 1 lutego 2021 r. – Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Od pierwszego lutego 2021 r. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, w szczególności związane z rejestracją dla celów akcyzy:

 • główną zmianą wprowadzaną przez nowelizację jest utworzenie tzw. Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
 • nowelizacja również wydłuża do 31 stycznia 2022 okres, w którym do monitorowania przemieszczeń wyrobów zwolnionych z akcyzy lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy możliwe będzie stosowanie papierowych dokumentów dostawy,

zmiany w zakresie funkcjonowania systemu EMCS, w tym stosowanie systemu EMCS w odniesieniu do niektórych przemieszczeń wyrobów węglowych w zwolnieniu.

Od 1 lutego 2021 r. dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych zastąpił Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Oznacza to rezygnację z papierowych zgłoszeń rejestracyjnych i większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym wyrobami akcyzowymi:

 • nowe zasady rejestracji w podatku akcyzowym wprowadziła ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
 • papierowe zgłoszenia rejestracyjne zostały zastąpione rejestracją elektroniczną.

Kto składa zgłoszenie rejestracyjne:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego,
 • podmioty dokonujące czynności opodatkowanych akcyzą jak i zwolnionych od akcyzy,
 • podmioty nabywające alkohol etylowy całkowicie skażony,
 • podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, który nabywa energię elektryczną, gaz i susz tytoniowy,
 • podmioty u których są niszczone wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, zużycia czy przerobu (nowa kategoria podmiotów podlegających rejestracji),
 • pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe (dotychczas składające powiadomienie o tej działalności naczelnikowi urzędu skarbowego);
 • podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi (np. wojsko, policja, szkoły, przedszkola, Straż Graniczna, GOPR) zużywające zwolnione od akcyzy: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG – dotychczas nieobjęte obowiązkiem rejestracji.

Możliwość fakultatywnej rejestracji na nowych zasadach mają osoby fizyczne zużywające gaz LPG do celów grzewczych.

Rejestracja

Rejestracja do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych odbywa się poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Wymaga to posiadania lub założenia konta na tym portalu i uzyskania indywidualnego numeru ID SISC.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno być podpisane jednym z podpisów elektronicznych: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo innym podpisem dopuszczonym przez ministra finansów.

Rejestracji należy dokonać przed podjęciem działalności gospodarczej w akcyzie lub przed pierwszym nabyciem przeznaczonych do zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy.

Podmioty już zarejestrowane dokonują aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych.

Podmioty akcyzowe, które były już wcześniej zarejestrowane w lokalnych bazach prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, nie dokonują ponownie rejestracji, są jednak zobowiązane elektronicznie potwierdzić dotychczasowe dane i uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne o informację dotyczącą właściwego dla danego podmiotu organu podatkowego.

Aktualizacji należy dokonać do 30 czerwca 2021 r.

Do 30 czerwca br. przewidziano również okres przejściowy na dokonanie rejestracji przez:

 • podmioty dotychczas niepodlegające obowiązkowi rejestracyjnemu tj. podmioty prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej zużywające zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz przeznaczony do celów opałowych,
 • pośredniczące podmioty węglowe i gazowe, które przed 1 lutego 2021 r. zamiast zgłoszenia rejestracyjnego złożyły powiadomienia o rozpoczęciu swojej działalności.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000072

https://www.gov.pl/web/kas/uruchamiamy-centralny-rejestr-podmiotow-akcyzowych

Zmiana w dniu 1 lutego 2021 r. – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 167, 1544 i 1669) dodaje się następujący przepis:

„6c. Do odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 114 unijnego kodeksu celnego, przepisy art. 53 § 3 i art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 58 tej ustawy stosuje się odpowiednio.”

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001697

Zmiana w dniu 1 lutego 2021 r. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

W ustawie wprowadza się następujący zapis:

Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna, odstąpiono od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych albo nie przystąpiono do egzekucji administracyjnej w wyniku uprawdopodobnienia przez organ egzekucyjny braku możliwości uzyskania w toku egzekucji administracyjnej kwoty przewyższającej koszty egzekucyjne.

Wejście w życie – 20 luty 2021 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000072

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ