Alert prawny 08.01. – 14.01.2021r.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 08 stycznia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Rozporządzenie zawiera wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (21 wzorów).

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 08 stycznia 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001314/O/D20201314.pdf

ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 08 styczna 2021 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 

Ustawa reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej „funduszami promocji”.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090970799/U/D20090799Lj.pdf

ZOSTAŁA OGŁOSZONA w dniu 08 stycznia 2021 roku ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny ich wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów, a także kontroli nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt. Ustawa wchodzi w życie w dniu 22 stycznia 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000036/T/D20210036L.pdf

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 09 stycznia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku

Rozporządzenie wskazuje wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu zagranicznego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000035/O/D20210035.pdf

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 12 stycznia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2021 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE) na 2021 roku.

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2021-59,19069543.html

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.