Alert prawny 03.07. – 10.07.2021r.

Wchodzi w życie dnia 3.07.2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wprowadzenie włączeń dotyczących obowiązku odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej które od dnia 3 lipca 2020 r. dotyczą:

  • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;
  • studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • naukowców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001182

Wchodzi w życie dnia 3.07.2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które mają zastosowanie podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2), w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, odmienne w stosunku do przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001196

Wydane w dniu 3.07.2020 r. – Zawiadomienie o odroczeniu rozpoczęcia stosowania przepisów MiFIR o otwartym dostępie w odniesieniu do giełdowych instrumentów pochodnych z dnia 3 lipca 2020 r.

W art. 54 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 1 („MiFIR”) przewidziano okres przejściowy, w którym art. 35 lub 36 MiFIR nie mają zastosowania do tych kontrahentów centralnych („CCP”) lub systemów obrotu, ze strony których wpłynął wniosek o skorzystanie z tego rozwiązania przejściowego w odniesieniu do giełdowych instrumentów pochodnych.

Wspomniany okres przejściowy kończy się w dniu 3 lipca 2020 r. Obecne warunki rynkowe, charakteryzujące się wysokim stopniem niepewności i zmienności spowodowanym przez pandemię COVID-19, zwiększają ryzyko operacyjne dla CCP i systemów obrotu. Zwiększone ryzyko wymaga położenia większego nacisku na ciągłość działania, a ocena wniosków o udzielenie dostępu może, w obecnych warunkach, mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynków obrotu giełdowymi instrumentami pochodnymi i ich rozliczania. Współprawodawcy postanowili zatem przedłużyć okres przejściowy do dnia 3 lipca 2021 r.

W związku z tym uczestnicy rynku powinni być świadomi, że współprawodawcy postanowili przedłużyć obowiązywanie rozwiązań przejściowych, o których mowa w art. 54 ust. 2, dotyczących art. 35 lub 36 MiFIR, a przedłużenie to wejdzie w życie od dnia 4 lipca 2020 r. Przedłużenie to ma zastosowanie do tych CCP lub systemów obrotu, które złożyły wniosek do swoich właściwych organów o zgodę na skorzystanie z rozwiązań przejściowych w odniesieniu do giełdowych instrumentów pochodnych.

http://eur-lex.europa.eu/

Wydane w dniu 4.07.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie określa wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ZAW-NR).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001188

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ