Pomoc obywatelom Ukrainy – informacje dla przedsiębiorców

W dniu 9 marca 2022 roku sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Ustawa w szczególności reguluje kwestie uprawnień, jakie przysługują obywatelom Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej, reguluje ona również istotne kwestie dla osób zamierzających udzielać pomocy poprzez zapewnienie noclegów lub pracy, w tym również przedsiębiorców.

Wobec powyższego kancelaria jest na etapie przygotowywania poradnika dla przedsiębiorców, którego znajomość ułatwi kwestie formalne związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na chwilę obecną, już teraz poniżej przedstawiamy najistotniejsze kwestie:

  1. Obywatele Ukrainy którzy przekroczyli legalnie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24 lutego 2022 roku i deklarują zamiar pozostania mogą legalnie przebywać przez okres 18 miesięcy tj. do dnia 24 sierpnia 2022 roku,
  2. Pobyt ich może zostać przedłużony do lat 3 jeżeli przed upływem wspomnianych 18 miesięcy złożą wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt tymczasowy,
  3. Osoby, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie pieniężne, nie dłużej niż za okres 60 dni, na podstawie umowy zawartej z gminą (w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony) – ustawa nie wyklucza osób prawnych jako podmiotów, które mogą starać się o wskazane świadczenie.
  4. Jeżeli pracodawca zatrudni obywatela Ukrainy (który przebywa legalnie na terytorium Polski w oparciu o omawianą ustawę) jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy powiadomić o tym właściwy Urząd Pracy.
  5. Zawiadomienie następuje za pośrednictwem następującej strony internetowej praca.gov.pl
  6. Ilość osób obywatelstwa Ukraińskiego jaką może zatrudniać pracodawca może zostać ograniczona w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra właściwego do spraw pracy.
  7. Obywatele Ukrainy są zwolnieni od podatku od spadków i darowizn jeżeli w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku otrzymali darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych.

Aktualizacja – Opracowanie „Poradnik dla przedsiębiorców ws. pomocy dla obywateli Ukrainy” dostępne do pobrania.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ