Alert prawny 23.07. – 29.07.2021r.

Wchodzi w życie dnia 23.07.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

► W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV-VIII jest większa niż 59 uczniów, a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów.

► Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z tym że:

  • w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej;
  • w przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. – tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z uwzględnieniem pkt 1.

W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

  • jednostkę samorządu terytorialnego – może złożyć do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,
  • właściwego ministra – może złożyć do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, może złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. odpowiednio do jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego korektę wniosku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001343

Wchodzi w życie dnia 23.07.2021 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.

1) wprowadza się następujące zmiany:

I. W 2021 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, kołom gospodyń wiejskich wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 165 i 1240), zwanym dalej „kołami gospodyń wiejskich”:

1) na realizację w terminie do dnia 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19, zwanego dalej „wydarzeniem”, na które wstęp jest bezpłatny i które nie może trwać dłużej niż 3 dni;

2) z tytułu zaszczepienia przeciwko COVID-19 po raz pierwszy co najmniej 100 osób w trakcie wydarzenia (premia);

3) z tytułu zorganizowania wydarzenia, podczas którego zaszczepiono po raz pierwszy przeciwko COVID-19 największą liczbę osób i nie mniej niż 100 osób (dodatkowa premia).

II. Maksymalny limit wydatków: 1) na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 40 mln zł; 2) z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi 30 mln zł.

III. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

IV. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest przyznawana:

1) na wniosek koła gospodyń wiejskich złożony do dnia 15 września 2021 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej;

2) w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich;

3) do wysokości limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. V. Koło gospodyń wiejskich może złożyć nie więcej niż trzy wnioski, o których mowa w ust. 4 pkt 1, przy czym kolejny wniosek może zostać złożony po akceptacji przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich sprawozdania z wydarzenia na podstawie ust. 19.

VI. Załatwienie sprawy następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, spełniającego wymogi formalne, o których mowa w ust. 10.

VII. Za datę złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich biura powiatowego Agencji.

VIII. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony w ust. 4 pkt 1, nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1.

IX. Na stronie internetowej Agencji jest publikowana na bieżąco informacja o liczbie złożonych wniosków i kolejności ich złożenia oraz kwocie środków finansowych dostępnych w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

X. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zawiera:

1) nazwę koła gospodyń wiejskich, jego siedzibę i adres do korespondencji;

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer koła gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła gospodyń wiejskich;

5) planowane miejsce i datę wydarzenia;

6) zobowiązanie do:

a) zapewnienia w trakcie wydarzenia możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 przez co najmniej 5 godzin dziennie, na podstawie umowy zawartej z punktem szczepień, oraz – w przypadku szczepionek dwudawkowych – zapewnienia szczepienia przeciwko COVID-19 drugą dawką,

b) przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu,

c) zapewnienia w trakcie wydarzenia co najmniej trzech aktywności, o których mowa w ust. 12,

d) przedłożenia sprawozdania z wydarzenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego wydarzenia;

7) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

XI. W przypadku gdy koło gospodyń wiejskich nie posiada numeru, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. XII. W ramach wydarzenia koło gospodyń wiejskich zapewnia co najmniej trzy z następujących aktywności:

1) oprawę muzyczną;

2) występy artystyczne;

3) strefę gastronomiczną;

4) pokazy ratownictwa medycznego;

5) strefę dla dzieci;

6) zawody sportowe;

7) ekspozycję i degustację wyrobów kół gospodyń wiejskich;

8) pokazy rękodzieła ludowego;

9) warsztaty i szkolenia;

10) upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia.

XIII. Wysokość pomocy finansowej na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 8000 zł na jedno wydarzenie.

XIV. Decyzja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, stanowi podstawę do wypłaty premii i dodatkowej premii, jeżeli są spełnione przesłanki ich wypłaty.

XV. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest wypłacana na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

XVI. Koło gospodyń wiejskich, które otrzymało pomoc finansową na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązane dostarczyć kierownikowi biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę tego koła, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia, sprawozdanie z tego wydarzenia sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

XVII. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 16, zawiera:

1) datę i miejsce przeprowadzenia wydarzenia;

2) wskazanie zrealizowanych aktywności, o których mowa w ust. 12;

3) opis przeprowadzonej kampanii informacyjnej.

XVIII. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 16, dołącza się:

1) kopię umowy zawartej między kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19 przez co najmniej 5 godzin dziennie, a w przypadku szczepionek dwudawkowych – zapewnienia szczepienia przeciwko COVID-19 drugą dawką;

2) materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;

3) materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.

XIX. Kierownik biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich akceptuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 16, jeżeli spełnia ono wymagania określone w ust. 17 i 18, w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia.

XX. Kierownik biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich akceptuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 16, przez umieszczenie na sprawozdaniu adnotacji o jego akceptacji, o czym niezwłocznie informuje koło gospodyń wiejskich.

XXI. W przypadku braku akceptacji sprawozdania, o którym mowa w ust. 16, kierownik biura powiatowego Agencji informuje na piśmie koło gospodyń wiejskich o odmowie akceptacji sprawozdania z podaniem przyczyny tej odmowy.

XXII. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlega zwrotowi na rachunek Agencji w całości w przypadku:

1) niezorganizowania wydarzenia przez koło gospodyń wiejskich lub

2) nieprzedłożenia w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 16, lub

3) gdy sprawozdanie nie zawiera wszystkich elementów określonych w ust. 17, lub

4) gdy koło gospodyń wiejskich nie przedłoży dokumentów określonych w ust. 18, lub

5) gdy koło gospodyń wiejskich nie udokumentuje realizacji co najmniej trzech aktywności, o których mowa w ust. 12.

XXIII. W przypadku gdy koło gospodyń wiejskich nie zapewni na wydarzeniu przynajmniej trzech aktywności, o których mowa w ust. 12, lecz zostanie zaszczepionych po raz pierwszy co najmniej 100 osób, pomoc nie będzie podlegała zwrotowi.

XXIV. Jeżeli liczba zaszczepionych po raz pierwszy podczas wydarzenia osób wynosi co najmniej 100, koło gospodyń otrzymuje premię.

XV. Premia wynosi od każdej zaszczepionej po raz pierwszy podczas wydarzenia osoby w wieku: 1) do 60. roku życia – 15 zł; 2) powyżej 60. roku życia – 30 zł.

XVI. Liczbę zaszczepionych po raz pierwszy podczas wydarzenia osób z podziałem na grupy wiekowe określone w ust. 25 kierownik biura powiatowego Agencji ustala na podstawie danych Centrum e-Zdrowia.

XXVII. Na stronie internetowej Agencji raz w tygodniu jest publikowana informacja o liczbie złożonych kompletnych sprawozdań, o których mowa w ust. 16, kolejności ich wpływu i kwocie dostępnych środków finansowych w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

XXVIII. Premia jest wypłacana według kolejności wpływu kompletnych sprawozdań, o których mowa w ust. 16, na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

XXIX. Po zakończeniu składania sprawozdań, o których mowa w ust. 16, przez koła gospodyń wiejskich Prezes Agencji publikuje na stronie internetowej Agencji listę kół gospodyń wiejskich, którym przysługuje dodatkowa premia, według kolejności od największej do najmniejszej liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19 pierwszą dawką.

XXX. Do ustalenia liczby osób, o których mowa w ust. 29, przyjmuje się że:

1) osoba do 60. roku życia jest liczona jako 1 osoba;

2) osoba powyżej 60. roku życia jest liczona podwójnie.

XXXI. Dodatkowa premia jest wypłacana kołom gospodyń wiejskich znajdującym się na liście, o której mowa w ust. 29, w wysokości:

1) 100 000 zł – w przypadku pierwszego miejsca;

2) 50 000 zł – w przypadku miejsc od drugiego do trzeciego;

3) 25 000 zł – w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;

4) 10 000 zł – w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;

5) 5000 zł – w przypadku miejsc od sto pierwszego do pięćsetnego;

6) 1000 zł – w przypadku miejsc od pięćset pierwszego do tysięcznego.

XXXII. Dodatkowa premia może zostać wypłacona dla danego koła gospodyń wiejskich tylko raz w związku z wydarzeniem, w trakcie którego została zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką największa liczba osób.

XXXIII. Dodatkowa premia jest wypłacana przez Agencję niezwłocznie po opublikowaniu listy, o której mowa w ust. 29, na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001343

Wchodzi w życie dnia 23.07.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Związek hodowców lub inny podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie księgi:

1) zapewnia:

a) prowadzenie księgi w postaci papierowej – książki lub kartoteki – lub na informatycznym nośniku danych,

b) zabezpieczenie i ochronę danych zawartych w księdze i innych dokumentach hodowlanych przed ich utratą,

c) sporządzanie, co najmniej raz na 12 miesięcy, wydruków dokonanych w danym roku wpisów, zmian i uzupełnień wpisów w księdze – w przypadku prowadzenia księgi wyłącznie na informatycznym nośniku danych,

d) przechowywanie księgi prowadzonej w postaci papierowej lub wydruków z księgi prowadzonej na informatycznym nośniku danych przez co najmniej 10 lat,

e) sprawdzanie informacji niezbędnych do wystawiania dokumentów hodowlanych, w szczególności dotyczących pochodzenia zwierząt,

f) prowadzenie księgi przez osobę posiadającą co najmniej średnie wykształcenie;

2) udostępnia podmiotom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub genetycznej informacje niezbędne do prowadzenia tej oceny;

3) zatrudnia co najmniej jednego specjalistę do spraw hodowli lub selekcji zwierząt, posiadającego wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku zootechnika, weterynaria lub rolnictwo;

4) zapewnia w statucie lub umowie, na podstawie których działa, równe traktowanie jego członków.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001248

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty