Tarcza Antykryzysowa 6.0 – aktualizacje

Rozwiązania Tarczy 6.0 mają wspomóc przedsiębiorców z około 40 branż. Dotyczy ona w szczególności takich branż jak handel, turystyka, siłownie, czy transport. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o określonym kodzie PKD mogą liczyć na pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego i mikropożyczki.

Branże objęte wsparciem

Tarcza 6.0 przewiduje wsparcie dla branż dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, czyli między innymi:

► gastronomicznej,

► weselnej,

► fitness,

► targowej,

► estradowej,

► filmowej,

► sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska),

► kulturalno-rozrywkowej,

► rekreacyjnej,

► fotograficznej,

► fizjoterapeutycznej

► oraz edukacyjnej.

Kody PKD (jako rodzaj przeważającej działalności) objęte wsparciem:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Tabela kodów PKD: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Formy pomocy

a) świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł miesięcznie

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje jednorazowo w wysokości 2080 zł dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest uzyskanie w październiku lub listopadzie 2020 r. przychodu niższego o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Wnioski należy składać od 30 grudnia 2020 roku.

b) zwolnienie ze składek ZUS

Kolejne rozwiązanie Tarczy dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Przysługuje ono za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Warunki zastosowania zwolnienia ze składek ZUS są następujące:

  • prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.,
  • posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, zgłoszenie do 30 czerwca 2020 r. podmiotu jako płatnika składek,
  • wykazanie, że przychód w listopadzie 2020 r. jest o co najmniej 40% niższy niż w listopadzie 2019 r.,
  • przesłanie do 31.12.2020 r. deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r.,

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku można złożyć od 30 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

c) dotacja do wysokości 5000 zł

Mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 9 osób, mogą starać się o dotacje do wysokości 5000 zł. Tę formę pomocy na pokrycie bieżących kosztów działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy.

Warunki przyznania dotacji:

  • prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r.,
  • odnotowanie w październiku lub listopadzie 2020 r. spadek obrotów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 r.

d) dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na utrzymanie miejsc pracy w wysokości 2000 zł

Przedsiębiorcy, którzy co zasady nie zalegają z daninami do końca trzeciego kwartału 2019 r., mogą ubiegać się o dofinasowanie do wynagrodzenia w kwocie 2000 zł na pracownika. Pomoc przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca złożenia wniosku.

Warunki przyznania dofinansowania:

  • prowadzenie działalność na dzień 30 września 2020 r. i w tym dniu posiadanie odpowiedniego kod PKD jako dominujący,
  • przychód uzyskany w jednym z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 r.,
  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  • nie prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego,

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 28 lutego 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej do WUP za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl. Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników obowiązują od 19 grudnia 2020 roku.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ