Nowości w prawie – 2021 rok

PO 1 STYCZNIA 2021 R. – ZMIANA STATUSU OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Od dnia wejścia w życie regulacji przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853 ustawy – Kodeks cywilny, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wśród nowych regulacji znajdą się m.in.:

 • 385 Kodeksu cywilnego, który rozszerza na jednoosobowe firmy stosowanie przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów,
 • 556 oraz art. 556(5) Kodeksu cywilnego, dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
 • 576 Kodeksu cywilnego, który traktuje o roszczeniu regresowym do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta,
 • 38a Ustawy o prawach konsumenta, który umożliwia jednoosobowym firmom korzystanie z 14-dniowego prawa zwrotu (odstąpienia od umowy).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 tj. z dnia 2020.10.08)

1 STYCZNIA 2021 R. – ZMIANY DOTYCZĄCE ULGI ABOLICYJNEJ

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje ograniczenie w korzystaniu z ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą. Zgodnie z treścią art. 27g ustawy w 2021 roku zostanie ograniczony limit odliczenia ulgi – odliczyć będzie można jedynie 1360 zł. Nowelizacja przewiduje również, że ulga nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do osób wykonujących pracę lub usługi poza terytorium lądowym państw.

Przepisy dotyczyć będą polskich rezydentów podatkowych tj. osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce i spełniających jeden z tych warunków:
 • posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 tj. z dnia 2020.08.21).

1 STYCZNIA 2020 R. – ESTOŃSKI CIT

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT, zwany w projekcie ustawy ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. To sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Estoński CIT wprowadza:

 • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
 • brak odrębnej rachunkowości podatkowej i
 • minimum obowiązków administracyjnych, opodatkowanie niższe niż obecnie.

Podatek zostanie odroczony do momentu wypłaty (dystrybucji) zysku ze spółki.

To rozwiązanie skierowane do:

 • mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 100 mln zł. Kryterium przychodowe spełnia ok. 98% podmiotów,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki:

 • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach, które zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców (ułatwienia dla podatników małych i rozpoczynających działalność),
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • które wykazują nakłady inwestycyjne (ułatwienia dla podatników małych, rozpoczynających działalność a także tych, którzy wybiorą nowy system w 2021 r.).

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Źródło: www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

1 STYCZNIA 2021 R. – PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Z dniem 1 stycznia 2021 r. PPK będzie obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają nawet jednego pracownika.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

1 STYCZNIA 2021 R. (1 MAJA 2021 R.) – CIT DLA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

Zgodnie nowymi przepisami wprowadzone zostanie objęcie spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakresem przedmiotowym podatku CIT.

Zmiany oznaczają rezygnacje z modelu jednokrotnego opodatkowania komandytariuszy wskazanych spółek osobowych – zyski osiągane przez komandytariuszy będą, co do zasady, podlegały podwójnemu opodatkowaniu – raz w momencie ich osiągnięcia przez spółkę osobową i drugi raz w momencie wypłaty wspólnikom.

Przepisy przewidują, że spółki komandytowe staną się podatnikami od 1 stycznia 2021 r. Mogą one jednak zdecydować, że zmiany znajdą do nich zastosowanie dopiero od 1 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

1 STYCZNIA 2021 R. – SLIM VAT

Nowe przepisy, czyli tzw. „slim VAT”, dotyczyć będzie czterech podstawowych obszarów, w których ma być wdrożona zmiana:
 • proste fakturowanie,
 • ułatwienia dla eksporterów,
 • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym,
 • korzyści finansowe.

Wprowadzona zostanie modyfikacja rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług, pomysłów o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT oraz zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym.

Wprowadzone zostanie tak zwane proste fakturowanie tj. faktury korygujące in-minus i in-plus. Ponadto dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Co więcej podatnicy będą mogli wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

Dodatkowo nastąpi:

 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy,
 • odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości (z 10 zł do 20 zł).

1 STYCZNIA 2021 R. – NORMY SZACUNKOWE DOCHODU Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ NA 2021 R.

Rozporządzeniem z dnia 25 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2021 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 11 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2218.

1 STYCZNIA 2021 R. – PRAWO BUDOWLANE – ZMIANA WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe, zaostrzone przepisy dotyczące warunków technicznych, określane normą WT2021 lub standardem energetycznym WT2021. Przepisy te są pokłosiem prac Unii Europejskiej, które dotyczyły ustalania nowych, ekologicznych norm zużycia energii. Koncentrują się one na trzech podstawowych obszarach, mianowicie:

 • ograniczeniu zapotrzebowania budynków w energię pierwotną,
 • zwiększeniu energooszczędności,
 • modernizacji kotłów grzewczych oraz rozpowszechnienia urządzeń pozyskujących energię odnawialną.

Zmiany dotyczą obniżenia wskaźnika Ep na potrzeby:

 • ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody,
 • chłodzenia,
 • oświetlenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1 STYCZNIA 2021 R. – PODATEK CUKROWY

Od stycznia 2021 roku wprowadza się na terytorium RP tzw. „podatek cukrowy”.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:
 • cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1333/2008”,
 • kofeiny lub tauryny

– podlega opłacie.

Za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie. (art. 12b ust.1).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

OD 1 STYCZNIA 2021 R. – USŁUGI GASTRONOMICZNE – WYMÓG POSIADANIA KASY FISKALNEJ ONLINE

Obowiązkową wymianą kas objęci są podatnicy prowadzący placówki gastronomiczne, ale nie wszystkie. Tylko usługi gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki będą musiały być ewidencjonowane od 1 stycznia 2021 r. na kasie fiskalnej online. Sprzedaż obwoźna nie jest objęta tym obowiązkiem.

Odroczenie terminu możliwe jest na podstawie art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jego brzmieniem organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Wniosek w tej sprawie przedsiębiorcy powinni skierować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w nim horyzont czasowy, w ciągu którego deklarują gotowość zakupu kasy. Odroczenie terminu sprowadza się tym samym do wydłużenia o określony czas możliwości zakupu kasy i może odnosić się tylko do takiego terminu, który jeszcze nie upłynął. Z tego względu niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do końca grudnia br.

Dnia 09 grudnia 2020 r. do Sejmu trafił jednak projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy odsunięcia w czasie terminu wprowadzenia obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla wybranych grup podatników. Kasy online dla hoteli i gastronomii oraz pozostałych branż mogą zostać odroczone nawet o kolejnych 12 miesięcy.

Trzeba przy tym podkreślić, iż zanim ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i zyska moc prawną, czeka ją jeszcze długi proces legislacyjny. A do końca roku pozostało już bardzo niewiele czasu. 16 grudnia br. projekt ustawy trafił do konsultacji SN, PG, NBP, KRRP, NRA, KRBR, KRDP, NSZZ”S”, OPZZ, FZZ, Lewiatan, PRP, ZPP, ZRP, BCC, KIG, RMiŚP i RDS. Nie mamy ostateczne informacji, czy zaproponowane przepisy wejdą w życie i w jakim ostatecznym kształcie.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważvvale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ