OPRACOWANIA | PRZEWODNIKI | INSTRUKCJE

STREFA WIEDZY PRAWNEJ

Strefa Wiedzy Prawnej to miejsce, w którym znaleźć można i pobrać autorskie, profesjonalne opracowania prawne ustaw, praktyczne analizy obowiązujących przepisów prawnych oraz przewodniki dla przedsiębiorców przygotowane przez prawników Kancelarii TURCZA.

Telefon

+48 61 666 37 60

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

ROZWIĄZANIA ANTYKRYZYSOWE

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 - OPRACOWANIE

OPIS MATERIAŁU

Ustawa wprowadza zmiany w kilkudziesięciu aktach prawnych, w tym w przepisach dotyczących gospodarki odpadami tj. w ustawach: o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Data opracowania: 19.05.2020

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

KORONAWIRUS W ZAKŁADZIE PRACY - INFORMACJA DLA PRACODAWCY

OPIS MATERIAŁU

W dniu 1 stycznia 2020 roku weszła w życie część zmian objętych w ustawie o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, dalej jako Ustawa Zmieniająca), wprowadzająca nowe obowiązki dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Data opracowania: 02.04.2020

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (01.04.2020)

OPIS MATERIAŁU

W dniu 1 stycznia 2020 roku weszła w życie część zmian objętych w ustawie o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, dalej jako Ustawa Zmieniająca), wprowadzająca nowe obowiązki dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Data opracowania: 01.04.2020

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPÓŁKI

Rejestr akcjonariuszy

OPIS MATERIAŁU

W dniu 1 stycznia 2020 roku weszła w życie część zmian objętych w ustawie o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, dalej jako Ustawa Zmieniająca), wprowadzająca nowe obowiązki dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Jedną z ważnych zmian wprowadzonych przez Ustawę Zmieniająca, oprócz wprowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest wprowadzenie rejestru akcjonariuszy i doprowadzenie do dematerializacji akcji.

Więcej informacji w informatorze opracowanym przez Kancelarię TURCZA.

Data opracowania: 17.01.2020

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

przewodniki po kontrolach

Kontrola GIIF na podstawie przepisów ustawy AML

OPIS MATERIAŁU
Pranie brudnych pieniędzy to potoczne określenie działań przestępczych, nakierunkowanych na wprowadzenie do obiegu środków pieniężnych bądź jakichkolwiek innych wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł lub też przeznaczonych do finansowania działalności niezgodnej z prawem. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML) posługuje się pojęciem prania pieniędzy, odsyłając w tym przedmiocie do przestępstwa stypizowanego w art. 299 kodeksu karnego.
Data opracowania: 24.07.2019
Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

Kontrola Inspekcji Handlowej

OPIS MATERIAŁU
Inspekcja Handlowa (dalej: Inspekcja), jako wyspecjalizowany organ kontroli, powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa uprawniony jest do kontrolowania pod względem legalności i rzetelności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług.

Inspekcja ma uprawnienie do kontroli produktów już znajdujących się w obrocie handlowym lub dopiero przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w szczególności w zakresie oznakowania oraz do kontroli usług (poza kontrolą jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych u producentów – do tego powołany jest odrębny organ – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych – te zadania wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna).

Ponadto, Inspekcja posiada szczególne kompetencje, przyznanej jej ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o bateriach i akumulatorach, o ogólnym bezpieczeństwie produktów, o systemie oceny zgodności, o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz ustawą prawo ochrony środowiska.

Inspekcja jednak nie ma uprawnień do kontroli przedsiębiorców, świadczących usługi m.in. w zakresie: wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, prowadzenia hurtowego lub detalicznego handlu energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, wykonywania działalności w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła, produkcji paliw, ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Data opracowania: 07.08.2019

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

OPIS MATERIAŁU
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności:
• przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,
• legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej,
• legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,
• podejmowania działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy,
• ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

Przebieg postępowania oraz uprawnienia kontrolujących uregulowane są w rozdziale 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. z dnia 6 marca 2018 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 623).

Data opracowania: 08.08.2019

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

Kontrola Urzędu ochrony danych osobowych

OPIS MATERIAŁU
Jednoinstancyjne postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych prowadzone jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO). Jeżeli w toku prowadzonego postępowania zajdzie konieczność uzupełnienia dowodów, Prezes Urzędu może przeprowadzić postępowanie kontrolne. Przebieg postępowania oraz uprawnienia kontrolujących uregulowane są w Rozdziale 9 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm., dalej również jako: u.o.d.o.).
Prezes Urzędu sam, przy pomocy upoważnionych pracowników Urzędu lub osób posiadających wiedzę specjalistyczną, ma możliwość przeprowadzenia kontroli, która może być prowadzona zgodnie z tzw. „planem kontroli” lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa UODO informacji (w konsekwencji otrzymanych donosów).

Data opracowania: 18.02.2019

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

Kontrola UOKiK

OPIS MATERIAŁU

Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to niezapowiedziana wizyta w siedzibie przedsiębiorstwa mająca na celu sprawdzenie czy podejmowane przez podmiot kontrolowany działania nie naruszają prawa konkurencji i konsumentów. Kontrolę prowadzi zwykle kilkuosobowy zespół urzędników – często przy udziale specjalistów. W związku ze zwiększającym się gronem kontrolowanych podmiotów gospodarczych oraz wzrostem liczby nakładanych kar finansowych, warto zapoznać się z procedurą kontroli, w tym prawami oraz obowiązkami podmiotów biorących w niej udział.
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331 z późń. zm., dalej również jako: u.o.k.i.k.) w toku postępowania przed Prezesem Urzędu może być przeprowadzona – w zakresie prowadzonego postępowania – kontrola u każdego przedsiębiorcy. Kontrola przeprowadzana jest przez upoważnionych pracowników UOKiK lub Inspekcji Handlowej. Prezes UOKiK może upoważnić również inne podmioty wymienione w art. 105a ust. 2 u.o.k.i.k.

Data opracowania: 25.07.2018

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

BRANŻA MOTORYZACYJNA

AUTOMOTIVE

PRAWO O RUCHU DROGOWYM - NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW (2020)

OPIS MATERIAŁU
Prawnicy Kancelarii TURCZA we współpracy ze Związkiem Dealerów Samochodów oraz Stowarzyszeniem Prawników Rynku Motoryzacyjnego przygotowali opracowanie prawne poświęcone zagadnieniu budzącemu sporo kontrowersji w branży automotive – rejestracji pojazdów wg przepisów, które weszły w życie w 2020 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem – do pobrania poniżej.

Data opracowania: 26.03.2020

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

ANTI-MONEY LAUNDERING

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń AML

OPIS MATERIAŁU
Kancelaria TURCZA opracowała autorskie materiały ułatwiające wdrożenie przepisów AML w organizacji. Przekazujemy na Państwa ręce przydatną infografikę ilustrującą Procedurę Anonimowego Zgłaszania Naruszeń, która powinna funkcjonować w każdej instytucji obowiązanej.

Data opracowania: 26.03.2020

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

TRENDS LEGAL MAGAZINE - REAL ESTATE LAW

OPIS MATERIAŁU
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika „TRENDS Legal Magazine” – Real Estate Law. Został on przygotowany i opracowany przez naszą Kancelarię we współpracy z kancelariami prawnymi z 62. krajów świata (członków organizacji The Law Firm Network), które to dostarczyły autorskie artykuły prawne o bardzo interesującej i aktualnej tematyce.

Ideą przyświecającą powstaniu publikacji jest promocja wiedzy o uwarunkowaniach i systemach prawnych (w kontekście prawa nieruchomości) krajów, z których wywodzą się Członkowie Organizacji. Ma ona na celu zawiązywanie współpracy międzynarodowej między inwestorami, deweloperami i pośrednikami w obrocie nieruchomościami, jak również zachętę i ułatwienie ekspansji lokalnych kapitałów na rynki zagraniczne.

Prawnicy specjalizujący się w obszarze prawa nieruchomości dzielą się swoją praktyczną wiedzą, omawiają konkretne przypadki oraz wyrażają swoje przewidywania co do dalszej ewolucji i zmian obowiązujących przepisów (w tym w związku ze stanem pandemii COVID-19).

Zachęcamy do pobrania materiału, a w razie pytań do kontaktu.

Data opracowania: 13.03.2020

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

PRAWO PRACY

PRAWO PRACY

Zwolnienia pracowników w praktyce - o czym pamiętać kończąc stosunek pracy

OPIS MATERIAŁU
Webinar „Zwolnienia pracowników w praktyce, czyli o czym powinien pamiętać dealer samochodowy kończąc stosunek pracy” poprowadzony został przez eksperta z obszaru prawa pracy p. adwokat Barbara Klimczyk z TURCZA Kancelaria Radców Prawnych z Poznania. Nagranie z dnia 18/05/2020 r.

Data opracowania: 18.05.2020

Nagranie dostępne w serwisie YouTube

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Procedura zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych

OPIS MATERIAŁU

Autorskie opracowanie procedury zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych wynikającej z przepisów RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Data opracowania: 29.04.2020

Aby pobrać materiał prosimy o wypełnienie poniższego formularza (zostanie przesłany na podany adres e-email).

KONTAKT

formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

 

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60

FAX: +48 61 666 37 59

E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

znajdź nas

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

 

O kancelarii

Zespół Kancelarii składa się z grupy prawników o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Doradzamy klientom biznesowym niezależnie od wielkości firmy i zasięgu działania.

 

Copyright © 2020 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.