ALERT PRAWNY DLA BIZNESU

PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN PRAWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Alert prawny 02-08.04.2021

02.04.2021-08.04.2021

1. Wejście w życie dnia 2.04.2021 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512, 546 i 574) wprowadzono przepis, na podstawie którego w kolejności stosowania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 zostały uwzględnione osoby urodzone w latach 1962-1981. Dodatkowo, osoby urodzone w latach 1962-1981, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

2. Wejście w życie dnia 2.04.2021 r. – Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 1. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255):
  a) w art. 21c ust. 1: ,,lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania” zastępuje się wyrazami ,,badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
  b) kwalifikacje osób przeprowadzających badanie kwalifikacyjne oraz kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 określi Minister właściwy do spraw zdrowia – uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom.
 2. W roku 2021 wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia ogłasza się dla terenu danego województwa w terminie do dnia 1 października 2021 r. Pierwsze wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r.
 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych przez Ministra właściwego do spraw zdrowia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wykazu świadczeniodawców, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 27 marca 2021 r.            

 

3. Ogłoszone dnia 02.04.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 670 i 2002) wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zgodnie z § 8 ust. 3 – oprocentowanie pożyczki stosowane przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki jest równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych obowiązującej na dzień 1 marca 2021 r. (wcześniej: na dzień 1 stycznia 2020 roku).
 1. Zgodnie z § 8 ust. 7 – w przypadku pożyczki, której termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. (wcześniej: 31 grudnia 2020 roku), kwota główna pożyczki może być wyższa niż kwota określona w ust. 5, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.
 1. Zgodnie z § 9 ust. 7 – w przypadku pożyczki lub kredytu, których termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. (wcześniej: 31 grudnia 2020 roku), kwota główna pożyczki lub kredytu może być wyższa niż kwota określona w ust. 5, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.
 1. Zgodnie z § 13 – pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r. (wcześniej 31 grudnia 2020 roku)

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

4. Ogłoszone dnia 02.04.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 783 i 1997) wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zgodnie z § 8 ust. 3 – oprocentowanie pożyczki stosowane przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki jest równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, obowiązującej na dzień 1 marca 2021 roku (wcześniej: na dzień 1 stycznia 2020 roku),
 2. Zgodnie z § 8 ust. 7 – w przypadku pożyczki, której termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. (wcześniej: 31 grudnia 2020 roku) kwota główna pożyczki może być wyższa niż kwota określona w ust. 5, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.
 3. Zgodnie § 9 ust. 7 – w przypadku pożyczki lub kredytu, których termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. (wcześniej 31 grudnia 2020 roku), kwota główna pożyczki lub kredytu może być wyższa niż kwota określona w ust. 5, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.
 4. Zgodnie § 13 – Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r. (wcześniej: 31 grudnia 2020 roku)

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

5. Wydane dnia 06.04.2021 r. – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa z dnia 6 kwietnia 2021 r.

 1. W powyższym rozporządzeniu ustanowiono przepisy dotyczące jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu UE pojazdów kategorii M, N i O oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych zgodnie z art. 4 ust. 7, art. 8 ust. 3 oraz art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144.
 2. Przewidziano również jednolite procedury umożliwiające uzyskanie homologacji typu w co najmniej jednym z następujących przypadków:
  a) W przypadku układów pojazdów w przypadku, gdy komponenty i oddzielne zespoły techniczne opatrzone znakiem homologacji typu UE są stosowane zamiast znaku homologacji typu ONZ w kontekście wymogów określonych w regulaminach ONZ wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/2144; oraz
  b) w przypadku wyznaczenia producenta jako służby technicznej zgodnie z art. 72 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 i załącznika VII do tego rozporządzenia, w odniesieniu do wymogów określonych w regulaminach ONZ wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/2144, oraz
  c) w przypadku zastosowania badania wirtualnego zgodnie z art. 30 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 i załącznikiem VIII do tego rozporządzenia, w odniesieniu do wymogów określonych w regulaminach ONZ wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/2144

 

6. Ogłoszone dnia 07.04.2021 r. – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych r.

Dnia 1 marca 2021 roku został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2178) został ogłoszony z uwzględnienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 285) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 lutego 2021 roku.

Tekst jednolity nie obejmuje art. 19-26 oraz art. 29 i art. 31 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, obejmujących m.in. kwestie dotyczące:

 • wierzytelności i zobowiązań wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej,
 • wierzytelności i zobowiązań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • postępowań niezakończonych decyzją ostateczną,
 • wydanych przez organy Inspekcji Handlowej zaświadczeń, decyzji i innych dokumentów.

Poprzednie alerty

Alert prawny 19-25.02.2021

Alert prawny 19-25.02.2021

19.02.2021-25.02.2021Wejście w życie dnia 20.02.2021 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków...

czytaj dalej
Alert prawny 12-18.02.2021

Alert prawny 12-18.02.2021

12.02.2021-18.02.20211. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych W...

czytaj dalej
Alert prawny 05-11.02.2021

Alert prawny 05-11.02.2021

05.02.2021-11.02.2021Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. – dnia 10 lutego 2021 roku. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo...

czytaj dalej
Alert prawny 29.01.-04.02.2021

Alert prawny 29.01.-04.02.2021

29.01.2021-04.02.2021Wejście w życie dnia 1 lutego 2021 r. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 Następuje przedłużenie następujących świadczeń: ...

czytaj dalej
Alert prawny 15.01-21.01.2021

Alert prawny 15.01-21.01.2021

15.01.2020-21.01.2021Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od dnia 15 stycznia 2021 roku. Przepisy...

czytaj dalej
Alert prawny 08.01-14.01.2021

Alert prawny 08.01-14.01.2021

08.01.2021-14.01.2021 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 08 stycznia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Rozporządzenie zawiera wzory dokumentów stosowanych w...

czytaj dalej
Alert prawny 11.12-18.12.2020

Alert prawny 11.12-18.12.2020

11.12.2020-18.12.2020 Wejście w życie 11.12.2020 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Zgodnie z Rozporządzeniem szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być...

czytaj dalej
Alert prawny 05.10-12.10.2020

Alert prawny 05.10-12.10.2020

05.10.2020-12.10.2020 Wydane dnia 2.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa...

czytaj dalej
Alert prawny 10.07-16.07.2020

Alert prawny 10.07-16.07.2020

10.07.2020-16.07.2020 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 lipca 2020 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust...

czytaj dalej
Alert prawny 03.07-10.07.2020

Alert prawny 03.07-10.07.2020

03.07.2020-10.07.2020Wchodzi w życie dnia 3.07.2020 r.  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wprowadzenie włączeń...

czytaj dalej
Alert prawny 22.05-28.05.2020

Alert prawny 22.05-28.05.2020

22.05.2020-28.05.20201. Wchodzi w życie Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich W wyniku ww. zarządzenia...

czytaj dalej
Alert prawny 14.05-22.05.2020

Alert prawny 14.05-22.05.2020

14.05.2020-22.05.2020Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów, tj. art. 15zzr oraz...

czytaj dalej

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii składa się z grupy prawników o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Doradzamy klientom biznesowym niezależnie od wielkości firmy i zasięgu działania.

   

  Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.