ALERT PRAWNY DLA BIZNESU

PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN PRAWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Alert prawny 15.10-21.10.2021 r.

15.10.2021-21.10.2021

1. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 15 października 2021 roku

Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmiana ustawy wprowadza między innymi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz z okresie roku od odwołania wezwanie, do zawarcia umowy o zarządzanie PKK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK, może być wysłane za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wskazane wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie odbioru tego wezwania przez podmiot zatrudniający na profilu utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także po upływie 14 dnia umieszczenia tego wezwania na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku jego nieodebrania.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (sejm.gov.pl)

 

2. ZOSTAŁO WYDANE w dniu 15 października 2021 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wskazane rozporządzenie wprowadza, że w celu wydania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osoba, która została zaszczepiona przedstawia podmiotowi prowadzącemu szczepienia oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

3. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 15 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 roku w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2021 rok.

Zgodnie z rozporządzeniem stawka jednolitej płatności obszarowej za 2021 rok wynosi 184,54 zł za hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 roku.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

4. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 15 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 roku w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem stawka płatności związanych do zwierząt za 2021 roku wynosi w przypadku płatności bydła (336,73 zł), krów (426,51 zł), owiec (114,47 zł) oraz kóz (51,56 zł) za sztukę zwierzęcą.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 roku.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

5. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 15 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 roku w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 roku wynosi za hektar powierzchni obszaru do tej płatności za: rośliny strączkowe na ziarno (685,70 zł), rośliny pastewne (457,46 zł), ziemniaków skrobiowych (1 210,32 zł), buraków cukrowych (1 547,13 zł), pomidorów (3 371,12 zł), chmielu (2 087,75 zł), truskawek (1 313,93 zł), lnu (558,70 zł), konopi włóknistych (198,05 zł).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 roku.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

6. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 15 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Zgodnie z rozporządzeniem załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia. Wspomniany załącznik nr 1 stanowi kryteria klasyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych do wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmiotu. Załącznik nr 2 reguluje z kolei wykaz produktów leczniczych, weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 16 października 2021 roku

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

7. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 19 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w sprawozdaniach dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych oraz rejestrów oraz sposobu składania tych sprawozdań

Rozporządzenie określa, jakie elementy winno zawierać sprawozdanie dotyczące prowadzenia księgi hodowlanej, rejestru hodowlanego i rejestru. Sprawozdanie składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania. Ponadto, jeżeli w roku sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola, informację o przeprowadzonej kontroli i jej wynikach umieszcza się w tym sprawozdaniu.

Poprzednie alerty

Alert prawny 08.10-14.10.2021 r.

Alert prawny 08.10-14.10.2021 r.

08.10.2021-14.10.2021Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1756 z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do...

czytaj dalej
Alert prawny 30.07-05.08.2021 r.

Alert prawny 30.07-05.08.2021 r.

30.07.2021-05.08.2021Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2021 r. Wprowadzono m. in. następujące zmiany: -przywrócenie obowiązku sporządzania przez starostów...

czytaj dalej
Alert prawny 23.07-29.07.2021 r.

Alert prawny 23.07-29.07.2021 r.

23.07.2021-29.07.2021Wchodzi w życie dnia 23.07.2021 r. - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z...

czytaj dalej
Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

25.06.2021-02.07.2021Wydane dnia 29.06.2021 r.- - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw Zasadniczym celem ustawy jest dopełnienie transpozycji dyrektywy Parlamentu...

czytaj dalej
Alert prawny 18.06-24.06.2021 r.

Alert prawny 18.06-24.06.2021 r.

18.06.2021-24.06.20211. wydane dnia 18.06.2021 r. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych...

czytaj dalej
Alert prawny 11.06-21.06.2021 r.

Alert prawny 11.06-21.06.2021 r.

04.06.2021-11.06.2021Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zgodnie z zapowiedziami rządu kolejne zmiany mają zostać...

czytaj dalej
Alert prawny 04.06-11.06.2021 r.

Alert prawny 04.06-11.06.2021 r.

04.06.2021-11.06.20211. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 04 czerwca 2021 roku Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów...

czytaj dalej
Ważne zmiany w prawie dla przedsiębiorców

Ważne zmiany w prawie dla przedsiębiorców

Maj 2021W maju 2021 roku weszły w życie zmiany w prawie, dotyczące w szczególności pakietu akcyzowego i ustawy - Kodeks karny skarbowy, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom. Pakiet Akcyzowy Od 1 maja 2021 r. zaczęły obowiązywać...

czytaj dalej
Alert prawny 15.05.2021

Alert prawny 15.05.2021

15.05.2021► 15 maja 2021 r. - Ustawa o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 255) Zmiana określa maksymalne limity wydatków latach 2021-2030 będących skutkiem finansowym zadań Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w tym...

czytaj dalej
Alert prawny 07.05-13.05.2021 r.

Alert prawny 07.05-13.05.2021 r.

07.05.2021-13.05.2021Dnia 7.05.2021 r. wchodzą w życie: ► Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 Dotychczas szczepienia, przy użyciu szczepionki przeciwko COVID-19, były wykonywane w...

czytaj dalej
Alert prawny 30.04-6.05.2021

Alert prawny 30.04-6.05.2021

30.04.2021-06.05.2021Wejście w życie dnia 30.04.2021 r. - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w...

czytaj dalej
Alert prawny 23.04-29.04.2021

Alert prawny 23.04-29.04.2021

23.04.2021-29.04.2021 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 23 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.77.748) Zgodnie z...

czytaj dalej

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.