ALERT PRAWNY DLA BIZNESU

PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN PRAWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Alert prawny 10.07-16.07.2020

10.07.2020-16.07.2020

 1. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 lipca 2020 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje wszystkim osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4a, jednak nie dłużej niż do dnia 26 lipca 2020 roku.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mogą od dnia 13 lipca 2020 roku.

 1. ZOSTAŁO WYDANE w dniu 10 lipca 2020 roku Zarządzenie Nr 108/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zmiana dotyczy § 2 ust 1 pkt 6 lit. c, który otrzymuje następujące brzmienie: osoby, które rozpoczęły leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed dniem 14 marca 2020 roku i przerwały to leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową pod dniu 13 marca 2020 roku, przed upływem 15 dnia przewidzianego programem pobytu, i będą kontynuować jego realizację od dnia 15 czerwca 2020 roku na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 20 czerwca 2020 roku.

 1. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 10 lipca 2020 roku Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • 11 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym otrzymuje następujące brzmienie: Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

Rozporządzenie wchodzi z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 1. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 10 lipca 2020 roku Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania

W związku z ogłoszonym obwieszczeniem zarządza się, co następuje:

 • Koszty prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:
  1. wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną przez adwokata lub radcę prawnego, w wysokości nie wyższej niż 150% opłat, określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2019 r. poz. 18) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z 2019 r. poz. 68), oraz
  2. niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata lub radcy prawnego.
 • Przyznając wynagrodzenie, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata lub radcy prawnego, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata lub radcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia, a w szczególności do ugodowego załatwienia sporu.
 • Podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia stanowią opłaty określone w rozdziałach 2-4 rozporządzeń, o których mowa w § 1 pkt 1.
 • Wynagrodzenie za pomoc prawną sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.
 • Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że wynagrodzenie nie zostało zapłacone w całości lub w części.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 1. WCHODZI W ŻYCIE dnia 11 lipca 2020 roku Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

W rozporządzeniu § 2 i 3 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rozporządzenia  otrzymuje następujące brzmienie:

,, § 2. Wojewódzkim inspektoratem kieruje wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przy pomocy zastępcy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kierowników i zastępców kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.

 • 3.
 1. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) wydział kontroli;

2) wydział organizacyjno-administracyjny.

 1. W wydziale:

1) kontroli można wyodrębnić:

 1. a) sekcję kontroli jakości handlowej,
 2. b) sekcję kontroli rolnictwa ekologicznego i produktów regionalnych,
 3. c) sekcję kontroli odrębnych;

2) organizacyjno-administracyjnym można wyodrębnić:

 1. a) sekcję księgowości,
 2. b) sekcję kadr,
 3. c) sekcję prawną,
 4. d) sekcję sprawozdawczości i ewidencji.
 5. W skład wojewódzkiego inspektoratu mogą wchodzić także:
 • oddziały wojewódzkiego inspektoratu oraz wydziały i samodzielne stanowiska pracy, tworzone w miejscach odpraw celnych lub w innych miejscach, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą wykonywania kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • samodzielne stanowiska pracy.
 1. Oddziałem lub wydziałem wojewódzkiego inspektoratu kieruje kierownik tej komórki organizacyjnej przy pomocy zastępcy kierownika.
 2. Sekcjami, o których mowa w ust. 2, kierują kierownik wydziału, zastępca kierownika wydziału albo główny specjalista.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 1. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 13 lipca 2020 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Poprzednie alerty

Alert prawny 03.07-10.07.2020

Alert prawny 03.07-10.07.2020

03.07.2020-10.07.2020Wchodzi w życie dnia 3.07.2020 r.  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wprowadzenie włączeń...

czytaj dalej
Alert prawny 22.05-28.05.2020

Alert prawny 22.05-28.05.2020

22.05.2020-28.05.20201. Wchodzi w życie Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich W wyniku ww. zarządzenia...

czytaj dalej
Alert prawny 14.05-22.05.2020

Alert prawny 14.05-22.05.2020

14.05.2020-22.05.2020Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów, tj. art. 15zzr oraz...

czytaj dalej
Alert prawny 08.05-14.05.2020

Alert prawny 08.05-14.05.2020

08.05.2020-14.05.2020Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od dnia 08 maja 2020 r. Rozporządzenie...

czytaj dalej
Alert prawny 01.05-08.05.2020

Alert prawny 01.05-08.05.2020

01.05.2020-08.05.2020 Wejście w życie w dniu 1.05.2020 r. - Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu...

czytaj dalej
Alert prawny 24.04-01.05.2020

Alert prawny 24.04-01.05.2020

24.04.2020-01.05.2020Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych Rozporządzenie przedłużyło termin...

czytaj dalej
Alert prawny 10.04-17.04.2020

Alert prawny 10.04-17.04.2020

10.04.2020-17.04.2020Wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Rozporządzenie wprowadza dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku...

czytaj dalej
Alert prawny 03.04-09.04.2020

Alert prawny 03.04-09.04.2020

03.04.2020-09.04.2020Wchodzi w życie Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 02 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy użyciu służbowych kart płatniczych – od dnia 04 kwietnia 2020 r. Zarządzenie zmienia zarządzenie nr 53...

czytaj dalej
Alert prawny 27.03-03.04.2020

Alert prawny 27.03-03.04.2020

27.03.2020-03.04.2020Wejście w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od...

czytaj dalej
Alert prawny 20.03-27.03.2020

Alert prawny 20.03-27.03.2020

20.03.2020-27.03.2020Wejście w życie dnia 20.03.2020 r. - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,...

czytaj dalej

KONTAKT

formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

 

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60

FAX: +48 61 666 37 59

E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

znajdź nas

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

 

O kancelarii

Zespół Kancelarii składa się z grupy prawników o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Doradzamy klientom biznesowym niezależnie od wielkości firmy i zasięgu działania.

 

Copyright © 2020 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.