ALERT PRAWNY DLA BIZNESU

PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN PRAWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Alert prawny 05.10-12.10.2020

05.10.2020-12.10.2020

Wydane dnia 2.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

Rozporządzenie określa wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001713

 

Wydane dnia 2.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Rozporządzenie zmienia zakres osób których dotyczy ograniczenie w ruchu granicznym. Mianowicie ograniczenie trwające od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania dotyczące ruchu granicznego na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz Ukrainą dotyczy także członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001704

 

Wejście w życie dnia 3.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska

Niniejsze Rozporządzenie stanowi, że traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001695

 

Wejście w życie dnia 3.10.2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie niniejszego Rozporządzenia ustalone zostały tak zwane czerwone i żółte obszary występowania epidemii. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem następujących rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

1) obszar, zwany dalej „obszarem czerwonym”, który obejmuje powiaty:

 1. a) aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,
 2. b) białostocki w województwie podlaskim,
 3. c) działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,
 4. d) gostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,
 5. e) głubczycki w województwie opolskim,
 6. f) kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,
 7. g) kłobucki w województwie śląskim,
 8. h) limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie małopolskim,
 9. i) łęczyński w województwie lubelskim,
 10. j) otwocki w województwie mazowieckim;

2) obszar, zwany dalej „obszarem żółtym”, który obejmuje powiaty:

 1. a) bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,
 2. b) bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,
 3. c) brzeski i oleski w województwie opolskim,
 4. d) bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim,
 5. e) dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim,
 6. f) janowski w województwie lubelskim,
 7. g) kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,
 8. h) nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim,
 9. i) miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,
 10. j) ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,
 11. k) przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,
 12. l) trzebnicki w województwie dolnośląskim,
 13. m) wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001687

 

Wejście w życie – 5.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego

Rozporządzenie określa:

 • sposób przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, zwanego dalej „przesłuchaniem”;
 • warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania przesłuchania.

Ustalone zostały zasady przesłuchiwania świadków i świadków małoletnich.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001691

 

Wejście w życie – 5.10.2020 r.  – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Rozporządzenie określa:

 • sposób zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, w tym sposób ustalania listy obrońców udzielających pomocy prawnej z urzędu oraz sposób wyznaczania obrońcy udzielającego pomocy prawnej z urzędu;
 • tryb przekazywania do sądu wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz szczegółowy tryb rozpoznawania takiego wniosku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001681

 

Wejście w życie – 5.10.2020 r.  – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

Rozporządzenie określa nowy wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001620

 

Wejście w życie – 5.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Rozporządzenie określa nowy wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001619

 

Wejście w życie – 5.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

Rozporządzenie określa nowy wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001618

 

Wydany w dniu 5.10.2020 r. – Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 5 października 2020 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka i turystyka

Komunikat określa szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka i turystyka.

Ponadto traci moc komunikat Ministra Rozwoju z dnia 28 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka i turystyka (Dz.Urz. Min. Roz. poz. 29).

https://sip.lex.pl/#/document/35805850

 

Wejście w życie 6.10.2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Rozporządzenie wprowadza możliwość przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 • Przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ustny ograniczony, zwany dalej „przetargiem”, może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających:
 1. transmisję przetargu w czasie rzeczywistym między uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,
 2. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą w nim uczestniczyć

– z zachowaniem poufności, integralności i dostępności przekazywanych informacji, a także możliwości identyfikacji uczestników przetargu i członków komisji przetargowej.

 • Przeprowadzenie przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje otwarcie przetargu, wywołania i postąpienia ceny, a także zamknięcie przetargu i ogłoszenie imienia i nazwiska albo nazwy lub firmy osoby, która przetarg wygrała.
 • Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
 • W komunikacji z uczestnikami przetargu korzysta się ze środków komunikacji elektronicznej, których właściwości techniczne są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu.
 • Przed otwarciem przetargu właściwy organ weryfikuje dane i dokumenty, dostarczone przez uczestników przetargu w wyznaczonym przez właściwy organ terminie, niezbędne do identyfikacji tych uczestników i przeprowadzenia przetargu.
 • W przypadku awarii systemu teleinformatycznego właściwego organu powodującej przerwanie przetargu, komisja przetargowa niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni od dnia następującego po usunięciu awarii, wyznacza termin kontynuowania przetargu oraz, nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem, zawiadamia o tym terminie uczestników przetargu.
 • Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001698

 

Wejście w życie 6.10.2020 r. – Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 6 października 2020 r. ogłoszono nowy skład Rady Ministrów.

Do obecnego składu rządu dołączyło dwóch wiceprezesów Rady Ministrów – wicepremier Jarosław Kaczyński oraz wicepremier Jarosław Gowin. Ten ostatni objął także tekę w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Oprócz nich do grona wicepremierów weszli Jacek Sasin – minister aktywów państwowych oraz Piotr Gliński – minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Energia, gospodarka wodna oraz szeroko rozumiany klimat i środowisko, to zagadnienia którymi zajmie się nowoutworzony resort. Ministerstwo powstało w wyniku połączenia dwóch jednostek – Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Środowiska.

Nowym ministerstwem pokieruje minister Michał Kurtyka, który do tej pory stał na czele resortu klimatu.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Szerszy zakres kompetencji uzyskało Ministerstwo Rozwoju. Teraz obok kwestii związanych z budownictwem, gospodarką i turystyką, resort zajmie się także zagadnieniami dotyczącymi pracy. Do tej pory ten obszar znajdował się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozbudowanym resortem pokieruje wicepremier Jarosław Gowin, który zastąpił wicepremier Jadwigę Emilewicz.

Ministerstwo Infrastruktury

Obok transportu i łączności, Ministerstwo Infrastruktury zajmie się gospodarką morską, żeglugą śródlądową oraz wybranymi aspektami rybołówstwa. To zagadnienia, które do tej pory znajdowały się w resorcie kierowanym przez ministra Marka Gróbarczyka.

Na czele Ministerstwa Infrastruktury z rozszerzonym zakresem obowiązków stanął minister Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kultura fizyczna to nowy obszar, który wszedł w zakres kompetencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowe zadania resort przejął od Ministerstwa Sportu. Tak jak dotychczas, resortem pokieruje wicepremier Piotr Gliński, który został powołany również na przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Kierownictwo nad resortem finansów oraz resortem funduszy i polityki regionalnej objął minister Tadeusz Kościński. Dzięki temu prace związane z budżetem krajowym, ale także rozwojem regionalnym i funduszami unijnymi będą mogły być prowadzone jeszcze sprawniej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nowym ministrem w resorcie rolnictwa został Grzegorz Puda. Zastąpił on na tym stanowisku ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000896

 

Ogłoszono 7.10.2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmianie uległy stawki ceny usługi za które przysługuje pomoc finansowa udzielana przez ARMIR z przeznaczeniem na zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001728

 

 

Poprzednie alerty

Alert prawny 10.07-16.07.2020

Alert prawny 10.07-16.07.2020

10.07.2020-16.07.2020 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 lipca 2020 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust...

czytaj dalej
Alert prawny 03.07-10.07.2020

Alert prawny 03.07-10.07.2020

03.07.2020-10.07.2020Wchodzi w życie dnia 3.07.2020 r.  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wprowadzenie włączeń...

czytaj dalej
Alert prawny 22.05-28.05.2020

Alert prawny 22.05-28.05.2020

22.05.2020-28.05.20201. Wchodzi w życie Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich W wyniku ww. zarządzenia...

czytaj dalej
Alert prawny 14.05-22.05.2020

Alert prawny 14.05-22.05.2020

14.05.2020-22.05.2020Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów, tj. art. 15zzr oraz...

czytaj dalej
Alert prawny 08.05-14.05.2020

Alert prawny 08.05-14.05.2020

08.05.2020-14.05.2020Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od dnia 08 maja 2020 r. Rozporządzenie...

czytaj dalej
Alert prawny 01.05-08.05.2020

Alert prawny 01.05-08.05.2020

01.05.2020-08.05.2020 Wejście w życie w dniu 1.05.2020 r. - Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu...

czytaj dalej
Alert prawny 24.04-01.05.2020

Alert prawny 24.04-01.05.2020

24.04.2020-01.05.2020Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych Rozporządzenie przedłużyło termin...

czytaj dalej
Alert prawny 10.04-17.04.2020

Alert prawny 10.04-17.04.2020

10.04.2020-17.04.2020Wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Rozporządzenie wprowadza dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku...

czytaj dalej
Alert prawny 03.04-09.04.2020

Alert prawny 03.04-09.04.2020

03.04.2020-09.04.2020Wchodzi w życie Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 02 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy użyciu służbowych kart płatniczych – od dnia 04 kwietnia 2020 r. Zarządzenie zmienia zarządzenie nr 53...

czytaj dalej
Alert prawny 27.03-03.04.2020

Alert prawny 27.03-03.04.2020

27.03.2020-03.04.2020Wejście w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od...

czytaj dalej

KONTAKT

formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

 

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60

FAX: +48 61 666 37 59

E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

znajdź nas

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

 

O kancelarii

Zespół Kancelarii składa się z grupy prawników o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Doradzamy klientom biznesowym niezależnie od wielkości firmy i zasięgu działania.

 

Copyright © 2020 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.