Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych

Fala elektromobilności dotarła do Polski, co spowodowało powstawanie coraz więcej specjalnie dedykowanej infrastruktury. Obecnie w Polsce funkcjonuje 1 557 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3 037 punktów). Według Licznika Elektromobilności na koniec lipca 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 28 301 samochodów osobowych z napędem elektrycznym, a ich liczba stale ulega zwiększeniu. W związku z powyższym sukcesywnie projektowane i wprowadzane są nowe regulacje prawne. Jedną z form propagowania rozwoju elektromobilności są ułatwienia w budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, hybrydowych i autobusów zeroemisyjnych.

Podstawa prawna funkcjonowania publicznych, ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów zawarta jest w Ustawie o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych z 22 lutego 2018 (Dz. U. 2018 poz. 317). Ustawa ta wprowadza szereg nowelizacji do Ustawy Prawo budowlane oraz Prawo energetyczne. Na bazie tych regulacji wydane zostały szczegółowe akty wykonawcze w formie rozporządzeń.

Ustawa – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) stanowi, że realizacja stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej (art. 29 ust. 1 pkt 8a w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo budowlane).

Art. 2 pkt 27 Ustawy o elektromobilności stanowi, że stacją ładowania jest urządzenie budowlane, obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym lub wolno stojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub o dużej mocy.

Budowa stacji ładowania wymaga:

  1. Sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. Zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej (alternatywnie, zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę) Budowa stacji ładowania wymaga zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 w ust. 1 pkt 8a Ustawy Prawo Budowlane). Zgłoszenia takiego należy dokonać w starostwie lub urzędzie miasta. Jego załącznikiem powinna być mapka sytuacyjna z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia, a także informacja na temat prawa dysponowania gruntem. Co istotne, przystąpienie do wykonywania robót od razu po przesłaniu zgłoszenia może okazać się kosztownym błędem.

Organ administracji w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia może (z różnych przyczyn) sprzeciwić się budowie stacji ładowania. Najczęściej organ sprzeciwia się planowanej budowie stacji ładowania, jeżeli zakres i typ robót objętych zgłoszeniem dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (przykładowo budowa ładowarki jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego), budowa stacji ładowania narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Dopiero po upływie wspomnianych 21 dni, jeżeli organ nie wydał sprzeciwu, można przystąpić do robót.

  1. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Zgodnie z art. 43 ust. 1-1a Prawa budowlanego, po wybudowaniu, stacja ładowania podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej jej położenie na gruncie. Trzeba przy tym dodać, że stacje ładowania nie podlegają obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kwalifikowana jest jako „czynności geodezyjne w toku budowy”. Obejmuje ona zebranie danych dotyczących położenia na gruncie wzniesionych obiektów budowlanych oraz innych elementów zagospodarowania działki lub terenu, w tym jego ukształtowania pionowego. Wykonanie czynności geodezyjnych, o których mowa w § 12 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu i przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.

Zgłoszenia do badania przez UDT Stacje ładowania wymagają badania technicznego przez UDT. Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, a także zakres dokumentacji dołączanej do wniosku o przeprowadzenie badań stacji ładowania określone są w rozporządzeniu ministra energii. W dużym skrócie stacje ogólnodostępne powinny spełniać obowiązujące normy. Ich spełnienie powinno być potwierdzone, wystawioną przez producenta lub upoważnionego dystrybutora, deklaracją zgodności. Najistotniejszą kwestię stanowią w tym względzie zabezpieczenia elektryczne. Konieczny będzie także moduł zapewniający komunikację.

Polecamy Państwu również nasz blog prawny dla kierowców, a na nim najnowsze wpisy m. in. o regulacjach prawnych związanych z jazdą po alkoholu, zakazie prowadzenia pojazdów, odszkodowaniach, wypadkach i kolizjach, zatrzymaniach prawa jazdy i warunkowych umorzeniach postępowań. 

Zachęcamy do zapoznania się z treściami przygotowanymi przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ